ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

Pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků – školní rok 2020-2021

Vážení rodiče, budoucí prvňáčci,
ve čtvrtek 11. 6. 2020 proběhne v odpoledních hodinách od 13:00 do 15:00 hodin představení budovy Bumbálek a okolní herní zahrady přiléhající ke škole.


Seznámíte se s pedagogy 1. stupně, prostředím budovy a jejího okolí, dostanete základní informace pro zahájení nového školního roku od 1. září 2020 pro Vaše děti.


Současně zde bude i vedoucí paní vychovatelka, od které si vyzvednete závaznou přihlášku svého dítěte do školní družiny.


Obdržíte desky, kde budou informace týkající se rozvoje vašeho dítěte a další informativní materiály.
Prohlídky budou probíhat v menších skupinkách, aby se dodržela hygienická opatření.


Prosíme, aby dospělí měli roušku, u dětí je to na Vaší volbě.

 

Těšíme se na setkání s našimi budoucími žáčky a jejich rodiči

PaedDr. Alena Nídlová
ředitelka školy
 


Informace pro rodiče žáků 1.ročníků ve školním roce 2020/2021

Rozdělení tříd – definitivní rozdělení dětí proběhne během prázdnin. Mohou být přesunuti pouze 2 kamarádi, nikoliv celé skupiny.

Organizace 1. školního dne – v 8.00 hod. sraz před Bumbálkem.


Slavnostní přivítání proběhne ve vestibulu a následně v jednotlivých třídách.

 • 8.45 hod. – ukončení, všechny děti převezme školní družina nebo mohou s doprovodem odejít.
 • 9.00– schůzka pro rodiče v jednotlivých třídách

Školní družina
• provozní doba 6.30 – 17.30 hod.
• platba – 500,- Kč za měsíc (pokud dítě dochází do ŠD pouze některé dny, bude platba krácena

 

Školní jídelna

vedoucí Marie Kovaříková
• oběd pro děti – 1. stupeň – 30,- Kč

Kroužky – zajišťuje agentura Kroužky.cz , nabídka bude během září, zahájení v říjnu

Učebnice – škola přispívá 200,- Kč, rodiče doplácejí cca 675,- Kč

Pomůcky – do kufříku vodové a temperové barvy, štětce, kelímek na vodu, modelína, voskovky, lepidlo, paleta, ochranný oděv (zástěrka), nůžky se špičkou, hadřík


Další pomůcky - zakoupí učitel ( z důvodu množstevní slevy ) – stejné sešity, čtvrtky, barevné papíry, krepový papír, klovatina – cca 150,- Kč


Třídní fond – 500,- Kč na školní rok (divadlo, vstupenky na akce, odměny)
 

Do igelitové tašky se jménem – prosíme vložit papírové kuchyňské utěrky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, 2 balíky kapesníčků

Do penálu – 2 tužky č. 2, ořezávátko, krátké pravítko, pastelky (nejlépe Progress),
pero zatím NE

Dále budeme potřebovat - složku na písmena, desky na sešity, obaly na sešity a učebnice

Úbor na TV – boty s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, elasťáky nebo tepláky

Přezouvání do tříd – přezůvky s bílou podrážkou
 


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

budou zveřejněny na webových stránkách školy

v záložce Aktuality

dne 31. 5. 2020

 


Vážení rodiče,
aktuální situace vyžaduje zásadní změny obvyklého postupu při organizaci zápisů do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 9. Nelze v této situaci striktně dodržovat požadavky některých ustanovení obecně závazných právních předpisů, která se vztahují právě k zápisům do prvních tříd, aniž by došlo k závažnému ohrožení zdraví obyvatelstva.


Hlavní změny:

 1. Vůbec poprvé se zápisy uskuteční na dálku, tedy bez návštěvy dítěte a jeho zákonných zástupců ve škole.
 2. Pod odkazem níže naleznete elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče e mailem „žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“.
 3. Stejný formulář bude i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což žadatel uveden v rubrice tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".

 

Tuto vyplněnou žádost doručí žadatel základní škole pouze těmito způsoby:

 1. do datové schránky školy ID: 9fmkt5s
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: vasakova@zs-spitalska.casablanca.cz
 3. poštou na adresu: Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 – Vysočany, 190 00, žádost zaslaná poštou musí být vlastnoručně podepsaná
 4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná vlevo vedle hlavního vchodu do budovy školy

 

Osobní předání ve škole je pak s ohledem na karanténní opatření nežádoucí a nebude nikomu umožněno.

 

Formulář pro vyplnění základních informací a získání žádosti o zápis do 1. třídy - https://aplikace.zapisyonline.cz. (formulář bude funkční pouze v průběhu zápisů ve dnech 1. – 10. 4. 2020)

 

Jak vyplnit přihlášku do 1. třídy ZŠ, kterou obdržíte po vyplnění foruláře pod odkazem výše?
vzor a vysvětlivky naleznete zde - https://praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/aktuality-ve-skolstvi/jak-vyplnit-prihlasku-do-1-tridy-zs.

 

Základní škola po ukončení termínu pro přijetí žádostí (po 10.4.2020) provede ve spolupráci se zřizovatelem kontrolu osobních údajů a všech náležitostí potřebných k vydání rozhodnutí o přijetí do ZŠ. V případě, že se ukáže, že údaje uvedené v žádosti o přijetí do ZŠ, jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností.

 

Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 1. – 10. 4. 2020. Podrobnosti k organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol:

 • ZŠ Špitálská
 • ZŠ a MŠ Na Balabence
 • ZŠ Litvínovská 500
 • ZŠ Litvínovská 600
 • ZŠ Novoborská.

 

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete  na https://praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/aktuality-ve-skolstvi/spadove-obvody-mc-praha-9-dle-obecne-zavazne-vyhlasky-c-42020-sb-hlmprahy.
Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

 

Pro koho je zápis povinný?

 • pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

 

Co je potřeba k samotnému zápisu?

Pouze úplně vyplněná žádost o přijetí. Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, originál rodného list dítěte, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonný zástupce na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení nouzového stavu.

Cizí státní příslušníci dodají úplně vyplněnou žádost o přijetí. Originály dokumentů prokazujících skutečnosti uvedené v žádosti, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonní zástupci rovněž na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení krizového stavu.

 

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři žádosti a v příloze zaslat také kopii doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Originály doručíte škole po ukončení krizového stavu. O odkladu bude rozhodovat spádová škola.


§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):


§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Plnění povinnosti školní docházky
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

 1. Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ (20 bodů)
 2. Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ (8 bodů)
 3. Sourozenec, který již navštěvuje školu (5 bodů)
 4. Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.) 2 body

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
skoro jasno 26 °C 15 °C
pátek 19. 7. jasno 29/17 °C
sobota 20. 7. polojasno 30/19 °C
neděle 21. 7. déšť 32/19 °C

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je financován z prostředků Ministerstva zemědělství.

www.skolniprojekty.info

Obědy pro děti

Obědy pro děti LOGO

S podporou MŠMT

Wmen for Women MŠMT LOGO

Pro školy

Rodičům: Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Psaní hravě

Psaní všemi deseti:

Psaní hravě LOGO

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.