ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Oddělení družiny

E-maily: 

Soňa Adamová- RAFANI: adamovas@zsspitalska.cz 

Monika Kouklíková- SOVIČKY: kouklikovam@zsspitalska.cz

Hana Škramovská - KOŤATA: skramovskah@zsspitalska.cz  

Eliška Novotná - KRÁLÍČCI: novotnae@zsspitalska.cz

Pavlína Ehrenberger - VEVERČATA: ehrenbergerp@zsspitalska.cz

Ilona Kohlíčková - MEDVĚDI: kohlickovai@zsspitalska.cz

Jana Petrečková - DELFÍNCI: petreckovaj@zsspitalska.cz

Alena Pazderová - OPIČKY: pazderovaa@zsspitalska.cz

 

 


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


Č.j.: 1293 /2020
Vypracoval: PaedDr. Alena Nídlová, ředitel školy
Schválil: PaedDr. Alena Nídlová, ředitel školy


Směrnice nabývá platnosti ode dne: 22.8.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.


1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1.1. Účastníci ŠD jsou povinni
a) řádně docházet do školní družiny
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
c) oznamovat školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka, a změny v těchto údajích

1.2. Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

1.3. Účastník chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se organizovaných činností.
Docházka do školní družiny  je pro přihlášené účastníky povinná.

1.4. Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.

1.5. Účastník udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.6. Účastníci z bezpečnostních důvodů nesmí opustit školní budovu bez vědomí vyučujících.

1.7. Účastníci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.8. Odchod účastníka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.

1.9. Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.10. Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty, včetně šperků, mobilních telefonů
a drahých hraček vychovatel nenese odpovědnost.

1.11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka   vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto družinovým řádem.

1.12. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení účastníkovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny


Přihlašování a odhlašování

Každý rok je nutné účastníka znovu přihlásit. Účastníka ze ŠD lze odhlásit pouze písemnou žádostí adresovanou škole.Během školního roku nelze žáka odhlašovat ze ŠD, lze pouze z vážných zdravotních nebo sociálních důvodů. Do družiny jsou přednostně zařazování  účastníci  1.-3. tříd. Na písemnou žádost vedení školy je možné přijmout i účastníky 4., popř.5.ročníků pro doplnění kapacity. Rodiče těchto účastníků budou vyrozuměni o přijetí nebo nepřijetí na konci prvního školního týdne.
Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

2.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, přidělováním variabilních symbolů pro uhrazení poplatků za ŠD, kontrolu hrazení poplatků za ŠD, předávání informací vychovatelům, učitelům, vedení školy, rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2. O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

2.3. Úplata je splatná předem, platí zpravidla se ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena na 500,-Kč na měsíc po celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem - dopisem je písemně upozorní na jejich povinnost.

2.4. Úplata může být snížena nebo prominuta

a) účastníkovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
b) účastníkovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli

2.5. Pokud za účastníka  není uhrazena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce – k termínům 30. 9. a 31. 1. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze školní družiny.

2.6. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky účastníka a způsob odchodu účastníka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost účastníka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. Pokud dojde k vyzvednutí účastníka ze ŠD a poté k opětovnému navrácení do ŠD lze pouze při předání účastníka zákonným zástupcem.

2.7. V docházkovém sešitě (třídní knize,…) je zaznamenáván příchod účastníka do ŠD.

2.8. Přihlašování a odhlašování účastníka ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů účastníka Viz. dokument odhláška  ŠD..

2.9 . Organizace činnosti

2.10.1. Provozní doba ŠD je od 6:30 do 17:30 hodin.
Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení:
Aby nebyla narušována plánovaná činnost oddělení, jsou pro odchody účastníků stanoveny tyto doby:
12.45 - 13.50 hod., 15.10 – 17.30hod.

2.10.2. Ukončení provozu ŠD
Provoz končí v 17:30 hod.

Na odpolední činnosti jsou účastníci rozděleni do jednotlivých odd. ŠD, které nemusí být totožné s třídou účastníka. O rozdělení účastníků rozhoduje vedoucí vychovatelka.
Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče účastníka a osoby uvedené na přihlášce účastníka do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný:
a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě
b) požádá o pomoc Policii ČR

2.10.3. Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: ranní družina – nová budova Bumbálek,
koncová – hlavní budova a nová budova Bumbálek 

2.10.4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:
a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem, max. 30 účastníků
b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

c) při akcích mimo okolí školy max. počet 25 účastníků / kino, divadlo, výlety aj…/

2.10.5. Do školní družiny přicházejí účastníci po skončení vyučování pod vedením vychovatelů, popř. po vzájemné dohodě s pedagogem a vychovatelkou přivádí účastníky do ŠD pedagog. Do odpoledních kroužků si děti vyzvedává ve školní družině vyučující kroužku ,  po skončení kroužku předává děti zpět do školní družiny vyučující kroužku.

2.10.6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

2.10.7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

2.10.8. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

2.10.9. Při postupných odchodech účastníků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet účastníků v takto spojených odděleních je max. 30.

2.10.10. ŠD může zřizovat činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány i mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto aktivity nejsou vázány na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

 


3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

Po dobu provozu ŠD se budou účastníci, pedagogové řídit hygienickými zásadami.

 Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost a ve škole se úplata hradí

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou  podle délky omezení, nebo přerušení provozu více než 5 dní provozu

3.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.
Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli. O poučení účastníků provede učitel záznam do třídní knihy. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

3.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.


3.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka.  Žák je po dobu do vyzvednutí zákonným zástupcem izolován. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

3.4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.Za účastníka, který byl ve škole, ale do ŠD nenastoupil,vychovatelka neopovídá! Pokud účastník svévolně opustí budovu školy – ŠD, jedná se o hrubé porušení řádu ŠD a vychovatelka za něj nemá zodpovědnost!

3.5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem.

3.6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, počítačová učebna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Účastníci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

3.7.  Bezpečnost na hřišti Bumbálek a na školním hřišti

Účastník je na sebe a druhé opatrný, u dřevěných částí dává pozor na třísky, je ohleduplný ke květeně a příp. živočichům, klacky a větve nepoužívá, uklízí po sobě hračky, pomůcky, odpadky hází do koše, vodu vyuý´žívá jen po dohodě s dohledem, do školy chodí osušený/á/, aby neuklouzl/a/ ani nikdo jiný, neleze na cihlové zídky, fotbalové branky a stromy!

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

4.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

4.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

4.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. ŠD nenese zodpovědnost za zničení, či ztrátu mobil.tel. /hračky/ donesené z domova. Pro používání mobil.tel. platí v ŠD stejná pravidla jako ve školním řádu.

4.4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

4.5. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením.

 

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

5.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

5.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.


6. Dokumentace

6.1. V družině se vede tato dokumentace:
a) evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce), součástí zápisových lístků jsou písemné přihlášky, jejichž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
c) celoroční plán činnosti
d) celoroční plány činnosti jednotlivých oddělení
e) podrobné měsíční plány činnosti /vedoucí vychovatelka/
f) pololetní a roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy
g) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti

 

7. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy.
3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2020

V Praze 9 dne 21.8.2020


PaedDr. Alena Nídlová
ředitel školy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
skoro jasno 26 °C 15 °C
pátek 19. 7. jasno 29/17 °C
sobota 20. 7. polojasno 30/19 °C
neděle 21. 7. déšť 32/19 °C

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je financován z prostředků Ministerstva zemědělství.

www.skolniprojekty.info

Obědy pro děti

Obědy pro děti LOGO

S podporou MŠMT

Wmen for Women MŠMT LOGO

Pro školy

Rodičům: Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Psaní hravě

Psaní všemi deseti:

Psaní hravě LOGO

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.