ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Zápis do 1. ročníku

Informace pro rodiče žáků 1.ročníků
ve školním roce 2021/2022

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci se v červnu neuskuteční hromadná třídní schůzka.

Definitivní rozdělení dětí do tříd proběhne v době hlavních prázdnin.

 

Organizace 1. školního dne ve středu 1.9.2021 v 8.10 hod. sraz před HLAVNÍ BUDOVOU ŠKOLY. Slavnostní přivítání začne v areálu školy (dle počasí) a následně v jednotlivých třídách.

8.45 hod. – ukončení, všechny děti převezme školní družina nebo mohou s doprovodem odejít.


9.00– schůzka pro rodiče v jednotlivých třídách

 

 

Školní družina

 • provozní doba 6.30 – 17.30 hod.
 • platba: za období září–prosinec běžného školního roku činí úplata 2 000,- Kč. V této částce nejsou obsaženy podzimní a vánoční prázdniny.
 • za období leden–červen běžného školního roku činí úplata 3 000,- Kč. V této částce nejsou obsaženy pololetní, jarní a velikonoční prázdniny.
 • další informace: na webových stránkách ŠD

 

Školní jídelna, vedoucí Marie Kovaříková

 • oběd pro děti – 1. stupeň = 30,- Kč
 • další informace: na webových stránkách ŠJ

 

Kroužky – zajišťuje agentura Kroužky.cz, nabídka se uskuteční během září, zahájení v říjnu

 

 

Učebnice – škola přispívá 200,- Kč, rodiče doplácejí 690,- Kč.

Pomůcky – do kufříku běžné vodové a temperové barvy, štětce, pevný kelímek na vodu, běžná modelína, voskovky, paleta, dětské nůžky se špičkou, zástěrka/starší triko, vlhčené ubrousky – 1 balení

 

Do penálu – 2 tužky č. 2 (trojboké silné), ořezávátko, krátké pravítko, pastelky (nejlépe Jumbo). Pero zatím NE.

Dále budeme potřebovat – složku (=desky) na písmena, velké A4 pevné desky na sešity, nelepící obaly na sešity a učebnice (nejlépe nebarevné).


Další pomůcky 180,- Kč. Nákup zprostředkuje třídní učitel z důvodu množstevní slevy – stejné sešity, A3/A4 čtvrtky, barevné papíry, obálku na AJ set, papírové kapesníčky a kuchyňské utěrky, toaletní papír.


Možné přeplatky peněz za pomůcky budou převedeny do Třídního fondu. Celková částka bude upřesněna na 1. třídní schůzce.

 

Úbor na TV – boty s bílou podrážkou, tričko, kraťasy nebo elasťáky/tepláky.

Přezouvání do tříd – přezůvky ve správné velikostis bílou podrážkou .

 

VŠECHNO VYBAVENÍ DO ŠKOLY DĚTEM ZA JEJICH PŘÍTOMNOSTI PODEPIŠTE! 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku
Vloženo 14. 5. 2021

Seznam registračních čísel přijímacího řízení (13.47 kB)

 

 

 

Informace pro zápis do 1. ročníků na školní rok 2021-2022 :

 

Vážení rodiče,


aktuální situace vyžaduje zásadní změny obvyklého postupu při organizaci zápisů do 1. tříd základních škol zřizovaných MČ Praha 9. Nelze v této situaci striktně dodržovat požadavky některých ustanovení obecně závazných právních předpisů, která se vztahují právě k zápisům do prvních tříd, aniž by došlo k závažnému ohrožení zdraví obyvatelstva.


Hlavní změny:

 1. Již podruhé se zápisy uskuteční na dálku, tedy bez návštěvy dítěte a jeho zákonných zástupců ve škole.
 2. Pod odkazem níže naleznete elektronický formulář, po jehož vyplnění dostanou rodiče
  e mailem „žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“.
 3. Stejný formulář bude i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což žadatel uveden v rubrice tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".

 

Tuto vyplněnou žádost doručí žadatel základní škole pouze těmito způsoby:

 1. do datové schránky školy ID: 9fmkt5s
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: vasakova@zs-spitalska.casablanca.cz
 3. poštou na adresu: Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 – Vysočany, 190 00, žádost zaslaná poštou musí být vlastnoručně podepsaná
 4. osobně v zalepené obálce podepsanou žádost vhodí do poštovní schránky školy, která je volně přístupná vlevo vedle hlavního vchodu do budovy školy

 

Osobní předání ve škole je pak s ohledem na karanténní opatření nežádoucí a nebude nikomu umožněno.

 

 

Formulář pro vyplnění základních informací a získání žádosti o zápis do 1. třídy naleznete zde.
(formulář bude funkční pouze v průběhu zápisů ve dnech 14. – 24. 4. 2021)

 

Jak vyplnit přihlášku do 1. třídy ZŠ, kterou obdržíte po vyplnění foruláře pod odkazem výše?
vzor a vysvětlivky naleznete zde.

 

 

Základní škola po ukončení termínu pro přijetí žádostí (po 30.4.2021) provede ve spolupráci se zřizovatelem kontrolu osobních údajů a všech náležitostí potřebných k vydání rozhodnutí o přijetí do ZŠ. V případě, že se ukáže, že údaje uvedené v žádosti o přijetí do ZŠ, jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností.

 

 

Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2021/2022


Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 14. – 24. 4. 2021. Podrobnosti k organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol:

 

 • ZŠ Špitálská
 • ZŠ a MŠ Na Balabence
 • ZŠ Litvínovská 500
 • ZŠ Litvínovská 600
 • ZŠ Novoborská.

 

 

Co je to spádová škola?


Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete zde.
Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

 

 

Pro koho je zápis povinný?

 

 • pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

 

 

Co je potřeba k samotnému zápisu?

 

Úplně vyplněná žádost o přijetí. K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, čitelná fotografie) nebo v papírové podobě - prostá kopie. Tato kopie bude součástí spisu.

Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, originál rodného listu dítěte, případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonný zástupce na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení nouzového stavu.

Cizí státní příslušníci dodají úplně vyplněnou žádost o přijetí. Kopie originálu dokumentů prokazujících skutečnosti uvedené v žádosti zašlete s vyplněnou žádostí - kopii první dvoustrany průkazu totožnosti - (pasu), průkazu totožnosti dítěte a zákonného zástupce (pasu), kopii přeloženého rodného listu dítěte, popř. doklad o přiděleném rodném čísle dítěte a kopii zdravotní pojišťovny dítěte. Případně další dokumenty nutné či potřebné k přijetí předloží zákonní zástupci rovněž na vyzvání školy nebo po oficiálním ukončení krizového stavu.

 

 

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?


Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve formuláři žádosti a v příloze zaslat také kopii doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Originály doručíte škole po ukončení krizového stavu. O odkladu bude rozhodovat spádová škola.


§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Odklad povinné školní docházky
  (1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 


Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?


Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):


§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Plnění povinnosti školní docházky
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

 

 1. Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ (20 bodů)
 2. Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ (8 bodů)
 3. Sourozenec, který již navštěvuje školu (5 bodů)
 4. Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.) 2 body

 

 

Přidělení registračního čísla

 

Vážení rodiče,

podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitel/ředitelka školy ve správním řízení.

Rozhodnutí o přijetí již vám nebude zasláno, ale bude oznámeno:

 • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole (na vstupních skleněných dveřích)
 • a na webových stránkách školy www.zsspitalska.cz v záložce Aktuality

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 14. 5. 2021.

 

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vaší žádosti Vám bude registrační číslo vygenerováno přístupovou aplikací.

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

 

Praha 9, dne 22. března 2021

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012

§ 183, odst. 2 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní …školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasí

dnes, čtvrtek 20. 1. 2022
déšť se sněhem 2 °C -2 °C
pátek 21. 1. mírné sněžení 0/-3 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení 1/-2 °C
neděle 23. 1. oblačno 0/-5 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.