ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Zápis do 1. ročníku

 

           

    Pomůcky do 1. třídy - školní rok 2023/2024

   Pomůcky na Vv (do kufříku nebo plastového boxu)
   vodové a temperové barvy, štětce (kulatý - tenký, silný; plochý - tenký, silný), kelímek na                 vodu (ne od jogurtu), modelína, voskové pastely, paleta, ochranný oděv (zástěra, staré větší         tričko), nůžky se špičkou, hadřík, sada barevných papírů (nelepivé)

   Úbor na Tv (do plátěného pytle, ne igelitku)
   boty s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, elasťáky nebo tepláky, mikina (na podzim za                       pěkného počasí využíváme školní hřiště)

   Do penálu
   2 tužky (silnější trojhranné), ořezávátko, krátké pravítko, pastelky (základní barvy (6) - silnější             verze), PERO ZATÍM NE

   Další pomůcky
   složka na písmena, na číslice gumičku, obaly na sešity a učebnice

   Do igelitové tašky se jménem (prosíme zakoupit)
   papírové kuchyňské utěrky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, 2 balíky kapesníčků (= 20 malých     balíčků)

   Přezouvání do třídy
   přezůvky s BÍLOU podrážkou

   Prosíme věci podepsat.

 

 

           Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

               budeme se na Vás těšit na schůzce ve čtvrtek 22.června v 16.hod.

              ve školní jídelně na hlavní budově.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  10. 5. 2023

Výsledky zápisu do 1. ročníku (12.57 kB)

 

 

 

Pro rodiče a žáky budoucích 1. ročníků – školní rok 2023-2024

 

Nové informacePřípravný kurz pro budoucí prvňáčky
 

Pro všechny zvídavé předškoláky začne "přípravka" od příštího čtvrtka 20. dubna 2023 od 13:30 hodin.
Zájemci a jejich rodiče se sejdou 15 minut před zahájením před vchodem do budovy Bumbálek (kde v těchto dnech probíhal zápis). Zde budou děti zařazeny do jednotli-vých skupin a rodiče zaplatí jednorázový poplatek 200,- Kč na celý kurz.
 
Výuka končí ve 14:30 hodin. Následující termíny jsou: 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5. a 25. 5., vždy ve stejnou dobu.

 

REGISTRAČNÍ SYSTÉM:

Spádové ulice naleznete na: spadove-ulice-spitalska.pdf (123.26 kB)
 

Systémy pro vyplnění zápisního lístku a rezervaci termínu k zápisu budou zpřístupněny od 1. 4. 10:00 hod do 10. 4. 23:59 hod.
 

 • Rezervační systém naleznete: ZDE

 

Vážení rodiče, budoucí prvňáčci!
 

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech:

12. a 13. dubna 2023 od 14:00 do 17:30 hodin v budově Bumbálek, druhé patro


Náhradní termín zápisu do 1. tříd proběhne ve středu 19. dubna 2023  od 14:00 do 15:00 hodin také v budově Bumbálek.
 

       Zápis        Zápis         Zápis

 

 UA Зарахування до 1-х класів початкової школи на 2023/2024 навчальний   рік дітей українських біженців за толерантною візою відбудеться 5 червня 2023 року з 14:00 до 18:00

 

Pro koho je zápis do 1. ročníku povinný?

 • pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017).
 • pro děti, které mají povolený odklad povinné školní docházky z loňského roku 2022-23.

 

Formulář pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ
 
Začátkem dubna bude na webu školy zprovozněn odkaz, přes který podáte on-line žá-dost o přidělení Formuláře pro přijetí dítěte do 1. třídy.
 
Formulář pečlivě vyplníte a vytištěný jej přinesete s sebou k letošnímu prezenčnímu zápisu. Formulář zde dostane registrační číslo, které si pečlivě uložíte, neboť výsledky zápisu do 1. třídy budou zveřejněny pouze pod těmito registračními čísly.
 
Jestliže žádáte o odklad povinné školní docházky, bude nutné označit tuto položku. Pokud mělo Vaše dítě odklad v minulém roce, zatrhněte tuto kolonku, předejde se tak nesrovnalostem ohledně jeho věku.
 
Začátkem dubna bude zároveň instalován na webu školy rezervační systém na možné objednání termínu zápisu pro Vaše dítě – prosíme, objednejte se, nebudete muset čekat ve frontě. Datum a čas pečlivě zvažte – systém neumožňuje změnu rezervace. Potvrzení obdržíte na Váš e-mail.
 

 

Průběh zápisu do 1. třídy (bez odkladu povinné školní docházky):
 

Rodiče/zákonní zástupci přinesou:   
 • vytištěný Formulář pro přijetí dítěte do 1. třídy (nejlépe 2x)
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, kterým prokážete trvalé bydliště dítěte v okruhu spádové školy 
 • originál rodného listu dítěte
 
Průběh zápisu do 1. třídy se žádostí o odklad školní docházky:
 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, kterým prokážete trvalé bydliště dítěte v okruhu spádové školy
 • originál rodného listu dítěte
 • další nutné dokumenty (zpráva lékaře, doporučení PPP pro Prahu 9 - U Nové školy 871, Praha 9)

Cizí státní příslušníci přinesou:
 • vytištěný Formulář pro přijetí dítěte do 1. třídy
 • platné cestovní pasy rodičů i dítěte
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • kopie dokladů o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR, včetně platné adresy
 • Originály dokumentů prokazujících skutečnosti uvedené ve Formuláři a rodný list dítěte, jejich notářsky ověřený překlad do češtiny.


Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
 
V případě, že se prokáže, že údaje uvedené ve Formuláři pro přijetí dítěte do 1. třídy jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností.
 
Prvňáčci      Dítě musí u zápisu do 1. ročníku být přítomno!
 

To platí i pro dítě, kterému byl v loňském roce 2022-23 povolen odklad školní docházky.


 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd jsou následující:

  1. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9 v příslušném školském obvodu základní školy,

  2. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9,

  3. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Prahy,

  4. děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

Vysvětlivky

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 

Povinná školní docházka se vztahuje: a) na státní občany České republiky b) na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. c) na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů d) na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 
Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?
 
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve Formuláři pro přijetí dítěte do 1. třídy a v příloze zaslat také kopii doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Originály následně doručíte škole. O odkladu bude rozhodovat spádová škola.

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského po-radenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 

Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?
 
Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Plnění povinnosti školní docházky
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které do-sáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přimě-řeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 
 
Co je to spádová škola?
Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obec-ně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete  na těchto webových stránkách MČ P-9.
Respektujeme, že zákonný zástupce má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského (spádového) obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol Prahy 9, jsou kapacity našich škol na-plněné. 
 
 
Stanovení pořadí
Uchazeči budou přijati v souladu s pořadím jednotlivých kritérií, tj. přednostně podle 1. kritéria, v případě volné kapacity pak podle dalších kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. Losování provede člen vedení školy za přítomnosti zástupce zřizo-vatele. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.
 
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanovuje ředitel  ško-ly podle školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023-2024 bude na ZŠ Špitálská 789 přijato maximálně 90 žáků.
 
 
Funkce registračního čísla
Pořadí podaných Formulářů pro přijetí dítěte do 1. třídy není rozhodující pro přijetí dí-těte do školy. Každá přijatá žádost je vedena pod tzv. registračním číslem, které bude zákonnému zástupci sděleno. Ředitel školy následně dle stanovených kriterií a kapa-citních možností rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do ZŠ.
Po ukončení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na webu školy a na vstupních dve-řích obou školních budov Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023-2024. Pod registračním číslem zde naleznete, zda Vaše dítě přijato bylo.

V případě nepřijetí dítěte do 1. třídy základní školy obdrží zákonný zástupce dítěte do vlastních rukou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí pak může ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání.

 
Pozn.: Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že přijaté dítě nezvládá nároky školní docházky, může ředitel se souhla-sem zákonného zástupce začátek plnění školní docházky tohoto dítěte dodatečně odložit.

 
Prvňáčci      Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky
 
- pořádá už tradičně naše škola pro všechny zvídavé předškoláky. Letos od čtvrtka 20. dubna 2023 od 13:30 do 14:30 hodin. Termíny jsou: 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5. a 25. 5. vždy ve stejnou dobu.
Jednorázový poplatek na celý kurz je 200,- Kč.

 


                     Těšíme se na všechny naše budoucí prvňáčky!

 


Zpracovaly: PaedDr. Jana Jaskmanická a Mgr. Světlana Blínová

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Počasí

dnes, pondělí 4. 12. 2023
zataženo -4 °C -15 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení 0/-7 °C
středa 6. 12. skoro jasno 2/0 °C
čtvrtek 7. 12. zataženo 1/-2 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.