ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Zápis do 1. ročníku

                                                                                                           4. března 2024

Vážení rodiče, budoucí prvňáčci!


 

             Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech:

10. a 11. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin v budově Bumbálek, druhé patro


Náhradní termín zápisu do 1. tříd proběhne ve středu 24. dubna 2024  od 14:00 do 15:00 hodin také v budově Bumbálek.

 

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat ve čtvrtek 20.6.2024

v 16.00 hodin ve školní jídelně.

 

Pro koho je zápis do 1. ročníku povinný?

 • pro děti, které k  31. 8. 2024  dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od1. září 2017 do 31. srpna 2018). 

 • pro děti, které mají povolený odklad povinné školní docházky z loňského školního roku 2023/2024. 

Formulář pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ
  

Od 25. března do 7. dubna 2024 bude zprovozněn následující odkaz,
přes který podáte on-line žádost o
 přijetí dítěte do 1. třídy - ZDE. 

 
Formulář pečlivě a čitelně vyplníte a vytištěný jej přinesete s sebou k letošnímu prezenčnímu zápisu. Na formuláři bude vygenerováno registrační číslo, které si pečlivě uložte, neboť výsledky zápisu do 1. třídy budou zveřejněny pouze pod těmito registračními čísly.

 Součástí on-line žádosti je rezervační systém  pro objednání termínu zápisu. Prosíme, objednejte se, abyste nemuseli čekat ve frontě. Datum a čas pečlivě zvažte – systém neumožňuje změnu rezervace. Potvrzení obdržíte na Váš funkční e-mail. 

Jestliže žádáteo odklad povinné školní docházky, bude nutné označit tuto položku. Pokud mělo Vaše dítě odklad v minulém škoním roce, zatrhněte tuto kolonku, předejde se tak nesrovnalostem ohledně jeho věku.  

 

 

Průběh zápisu do 1. třídy (bez odkladu povinné školní docházky): 
  

Rodiče/zákonní zástupci přinesou:  

 • vytištěný Formulář pro přijetí dítěte do 1. třídy (nejlépe 2x) 

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce, kterým prokážete trvalé bydliště dítěte v okruhu spádové školy  

 • originál rodného listu dítěte 

Průběh zápisu do 1. třídy se žádostí o odklad školní docházky: 

 • žádost o odklad povinné školní docházky 

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce, kterým prokážete trvalé bydliště dítěte v okruhu spádové školy 

 • originál rodného listu dítěte 

 • další povinné dokumenty (zpráva pediatra a  doporučení pedagogicko-psychologické poradny, popř. speciálně-pedagogického centra)

Cizí státní příslušníci přinesou: 

 • vytištěný  Formulář pro přijetí dítěte do 1. třídy 

 • platné cestovní pasy zákonných zástupců přihlašovaného dítěte a pas dítěte

 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte

 • kopie dokladů o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR, včetně platné adresy 

 • originály dokumentů prokazujících skutečnosti uvedené ve Formuláři a rodný list dítěte s  notářsky ověřeným překladem do češtiny. 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. 
V případě, že se prokáže, že údaje uvedené ve  Formuláři pro přijetí dítěte do 1. třídy jsou neúplné nebo jsou nepravdivé, bude ve smyslu správního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností. 

 

Dítě musí u zápisu do 1. ročníku být přítomno! Platí to i pro dítě, kterému byl v loňském roce 2023 povolen odklad školní docházky. 

Pokud je dítě nemocné, dostaví se k řádnému zápisu pouze zákonný zástupce a dítě následně přijde v náhradním termínu. 

 

Uchazeči jsou přijímáni postupně až do naplnění kapacity školy dle následujících kritérií: 

1.   Dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 

odst. 5 školského zákona a které má v jejím školském obvodu ve smyslu

ust. § 36 odst. 7 školského zákona zároveň místo trvalého pobytu nebo je v tomto obvodu umístěno ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, 

 

2.   Dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu

ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které zároveň nesplňuje další podmínky bodu 1,

 

3.   Dítě, pro něž daná základní škola není školou spádovou ve smyslu

ust. § 36 odst. 5 školského zákona, a jejímž žákem již je jeho sourozenec, 

 

4.   Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má na území Městské části Praha 9 místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince, 

 

5.   Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince na území jiné městské části hlavního města Prahy, 

 

6.   Dítě, jež nesplňuje podmínky předchozích bodů, které má místo trvalého pobytu či místo pobytu cizince mimo hlavní město Prahu. 

  

 Uchazeči jsou přijímáni postupně – teprve poté, co jsou přijati všichni uchazeči splňující kritérium s nižším pořadovým číslem, je rozhodováno o uchazečích splňujících kritérium s následujícím pořadovým číslem, a to vždy až do naplnění vypsané kapacity. V případě převisu uchazečů, rozhodne o jejich přijetí v rámci příslušného kritéria los. 

 

V rámci zápisů do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 byla stanovena kapacita 60 žáků.

 

Vysvětlivky 

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Povinná školní docházka se vztahuje: a) na státní občany České republiky b) na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. c) na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů d) na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

 

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky? 
  

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je třeba toto výslovně uvést ve  Formuláři pro přijetí dítěte do 1. třídy a v příloze zaslat také kopii doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Originály následně doručíte škole. O odkladu bude rozhodovat spádová škola. 

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

Odklad školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

 

Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším? 


Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
 

Plnění povinnosti školní docházky 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

 

Co je to spádová škola? 

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete na webových stránkách MČ P-9

Respektujeme, že zákonný zástupce má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského (spádového) obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol Prahy 9, jsou kapacity našich škol naplněné.  

 

Stanovení pořadí 

Uchazeči budou přijati v souladu s pořadím jednotlivých kritérií, tj. přednostně podle 1.kritéria, v případě volné kapacity pak podle dalších kritérií. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. Losování provede člen vedení školy za přítomnosti zástupce zřizovatele. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy. 

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanovuje ředitel školy podle školského zákona v platném znění.

 

Funkce registračního čísla 

Pořadí podaných Formulářů pro přijetí dítěte do 1. třídy není rozhodující pro přijetí dítěte do školy. Každá přijatá žádost je vedena pod tzv. registračním číslem, které bude vygenerováno systémem. Ředitel školy následně dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do ZŠ. 

Po ukončení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na webu školy a na vstupních dveřích obou školních budov Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025. Pod registračním číslem zde naleznete, zda Vaše dítě bylo přijato. 

 

V případě nepřijetí dítěte do 1. třídy základní školy obdrží zákonný zástupce dítěte do vlastních rukou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí pak může ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání. 

Pozn.:  

Ukáže-li se v průběhu 1. pololetí 1. ročníku, že přijaté dítě nezvládá nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce začátek plnění školní docházky tohoto dítěte dodatečně odložit.  

 

 

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky 
pořádá již tradičně naše škola pro všechny zvídavé předškoláky. Letos od čtvrtka 25. dubna 2024 od 13:30 do 14:30 hodin.

Termíny jsou: 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5. a 30.5. 2024, vždy ve stejnou dobu. 

Jednorázový poplatek na celý kurz je 200,- Kč. 
 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

DOD

 

Těší se na Vás pedagogický kolektiv ZŠ - Špitálská

    12            12 

                                                                                     

Vypracovali Mgr. Michael Kipor, Mgr. Světlana Blínová                      

 

 

  

Pomůcky do 1. třídy - školní rok 2023/2024

   Pomůcky na Vv (do kufříku nebo plastového boxu)
   vodové a temperové barvy, štětce (kulatý - tenký, silný; plochý - tenký, silný), kelímek na                 vodu (ne od jogurtu), modelína, voskové pastely, paleta, ochranný oděv (zástěra, staré větší         tričko), nůžky se špičkou, hadřík, sada barevných papírů (nelepivé)

   Úbor na Tv (do plátěného pytle, ne igelitku)
   boty s bílou podrážkou, tričko, kraťasy, elasťáky nebo tepláky, mikina (na podzim za                       pěkného počasí využíváme školní hřiště)

   Do penálu
   2 tužky (silnější trojhranné), ořezávátko, krátké pravítko, pastelky (základní barvy (6) - silnější             verze), PERO ZATÍM NE

   Další pomůcky
   složka na písmena, na číslice gumičku, obaly na sešity a učebnice

   Do igelitové tašky se jménem (prosíme zakoupit)
   papírové kuchyňské utěrky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, 2 balíky kapesníčků (= 20 malých     balíčků)

   Přezouvání do třídy
   přezůvky s BÍLOU podrážkou

   Prosíme věci podepsat.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
slabý déšť 6 °C 1 °C
neděle 21. 4. zataženo 8/-1 °C
pondělí 22. 4. slabý déšť 8/0 °C
úterý 23. 4. slabý déšť 12/4 °C

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola se účastní projektu Evropské unie s finanční podporou EU.

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je financován z prostředků Ministerstva zemědělství.

www.skolniprojekty.info

Obědy pro děti

Obědy pro děti LOGO

S podporou MŠMT

Wmen for Women MŠMT LOGO

Pro školy

Rodičům: Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Psaní hravě

Psaní všemi deseti:

Psaní hravě LOGO

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.