ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

9.B

 

Třídní schůzky + konzultace, 2. čtvrtletí. 2022

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci se budou třídní schůzka konat 10.1.2022 od 17:00 on-line. Konzultace s pedagogy se bude taktéž konat on-line formou. 

Datum a čas bude upřesněn během pátku 7. 1. 2022.

 Důležité!

     PhDr. Vaňková - PPP - ruší všechny pohovory s rodiči žáků 9. tříd k profi vyšetření.
     Výsledky sdělí rodičům telefonicky.

 

 

Karanténa třídy - informace hygieny

 

Informace pro rodiče a žáky (13.72 kB)

 

9.B

                  Anglie - fotky. Foto památky Anglie - cestování s obrázky.                   Vítejte na stránkách třídy 9B

-----------------------------------------------------------------------------

Testování všech žáků školy - 1. 11. 2021

Dopis MČ Praha 9 + Průběh testování + Souhlas zákonného zástupce
26. 10. 2021

Vážení rodiče, 
vzhledem ke zvyšujícímu se výskytu onemocnění COVID 19 a k zajištění maximální možné prezenční výuky v našich školách se Městská část Prahy 9 rozhodla provést dne 1. 11. 2021 testování všech žáků škol, včetně žáků očkovaných i žáků po  prodělaném onemocnění covidu. 

Žáci, kteří dnes v úterý 26. 10. 2021 nejsou ve škole a děti z tříd v karanténě, rodiče vyplní online formulář a odešlou ho na e-mail svému třídnímu učiteli. 

Kdo z rodičů nemá možnost podepsaný formulář naskenovat a zaslat třídnímu učiteli, napíše do e-mailu dovětek, že souhlasí s testováním - toto nahradí podpis na formuláři. 
informace pro rodiče (1.12 MB)

-------------------------------------------------------------------

1.9.2021

První třídní schůzka ve školním roce 2021/2022 se bude konat 1. září od 18:00 ve třídě 9.B.

--------------------------------------------

1.9.2021

Testování vzhledem ke Covid – 19 – školní rok 2021-2022

Vážení rodiče, milí žáci,

Na počátku zahájení prezenční výuky ve školním roce 2021-2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí v rozsahu 3 antigenních testů v prvních dvou týdnech v září, aby se zabránilo následnému nekontrolovatelnému šíření onemocnění a nedošlo tak k výraznému zhoršení epidemiologické situace a zároveň se zabránilo výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Termíny testování:

 • 1. září – 2. – 9. ročník
 • 2. září – 1. ročník
 • 6. a 9. září – 1. – 9. ročník

Pokud žák nebude přítomen na testování v daných termínech, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu do školy.

 

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH VE VŠECH TERMÍNECH.

ŽÁCI 1. – 3. TŘÍD – JE UMOŽNĚNA ASISTENCE PŘI TESTOVÁNÍ

(kdo ze zákonných zástupců  se nebude moci dostavit k testování svého dítěte osobně, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - jiná osoba, než zákonný zástupce, musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit – jedná se o výjimku ze zákazu vstupu třetích osob do školy)

Testování nemusí podstoupit žáci:

 1. Po prodělaném onemocnění covid-19 – po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19
 2. žáci 12+ - 14 dní po plně dokončeném očkování
 3. doložením negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě
 • Ag test ne starší 72 hodin
 • PCR ne starší 7 dnů

JE NUTNÉ TATO POTVRZENÍ ZASLAT NA E-MAIL TŘÍDNÍMU UČITELI NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31. 8. 2021 NEBO DONÉST DO ŠKOLY V LISTINNÉ PODOBĚ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021.   

Pokud dítě testování neabsolvuje:

 • má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve třídě, při výuce, ve školní družině a ve společných prostorách školy
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy, převléká se s odstupem od ostatních osob v případě cvičení v přírodě mimo budovu školy
 • nesmí zpívat
 • bude používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní testování
 • při konzumaci potravin včetně nápojů – přestávky – musí sedět v lavici nebo u stolu ve školní jídelně 1,5 m od ostatních osob

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9.2021

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY PRO ŽÁKY, ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A OSTATNÍ OSOBY

Č.j.:  1181/2021

Záměrem školy je umožnit ve školním roce 2021-2022 průběh výuky a dalších aktivit v co největším rozsahu vzhledem k měnící se epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění covid – 19.

Pokyny:

 • Od 1. září 2021 je povinnost nosit ochranu nosu a úst pro žáky a zaměstnance školy ve společných prostorách – chodby, šatny, WC, školní jídelna. Každý žák musí mít u sebe aspoň dvě roušky či respirátory (pro případ ztráty či poškození)
 • Zákonní zástupci jsou povinni aktualizovat kontakty – e-mailová adresa, telefonní čísla, zdravotní pojišťovna dítěte
 • Každý si v co nejkratší době po příchodu do obou budov školy provede dezinfekci rukou, dávkovače s dezinfekcí jsou umístěny ve vestibulu školy a na každém patře obou budov, dezinfekce je také ve všech třídách a učebnách školy, kabinetech
 • Žáci a zaměstnanci školy si mohou dále důkladně umýt ruce dezinfekčním mýdlem a teplou vodou ve třídách, učebnách, WC, kabinetech školy, kde jsou zároveň umístěny papírové ručníky na jedno použití
 • při střídání dětí v učebnách – cizí  jazyky, fyzika, přírodopis, PC učebny a TV bude provedena o přestávce dezinfekce lavic, umyvadel a  klik během přestávky, žáky převede do příslušné třídy vždy vyučující předmětu po zvonění na hodinu, žáci nepřecházejí sami do učeben
 • Žákům bude namátkově měřena teplota, teplota bude měřena u žáků, kteří mají patrné příznaky již při příchodu do školy nebo v průběhu vyučování
 • Pokud bude mít žák teplotu nad 37°C nebo vykazovat příznaky infekčního onemocnění po vstupu do školy, třídní učitel neprodleně tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci dítěte a ten je povinen bezodkladně si dítě ze školy vyzvednout a telefonicky kontaktovat dětského lékaře
 • Do příchodu zákonného zástupce bude dítě umístěno v izolaci
 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (rýma, kašel), bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže – li, že netrpí infekčním onemocněním od dětského lékaře
 • Návštěvy zákonných zástupců žáků a dalších osob budou umožněny pouze po telefonické či e-mailové dohodě s vedením školy nebo pedagogy vždy v době konzultačních hodin, popř. v naléhavých případech po dohodě s vyučujícím
 •  Zákonným zástupcům nebude umožněn vstup do budovy školy v ranních,  dopoledních i odpoledních hodinách, výjimka platí pro asistenci při testování svého dítěte 1. - 3. tříd
 • Návštěvy budou mít v budovách obou škol návleky, roušku či respirátor a zapíší se na recepci do knihy návštěv a dodrží veškerá hygienická opatření
 • Před vyučováním, v průběhu vyučování a po vyučování bude probíhat průběžné větrání šaten, tříd, učeben a školní jídelny
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než polovině žáků alespoň jedné třídy
 • Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem, ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, škola přizpůsobí distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

Informace pro žáky a rodiče

Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021 od 8:00 hodin.

Obědy 1. září 2021 budou vydávány od 11:30 do 13:00 hodin.

Vyučování pro 1. ročníky bude končit v 8:45, přihlašování ke stravování je možné od 26. 8. 2021 v kanceláři školní jídelny od 9:00 do 12:00.

Vyučování pro 2. – 9. ročníky bude končit v 9:40.

První den žáci nepotřebují přezůvky ani pomůcky, musí mít s sebou roušku nebo respirátor.

Tento den proběhne testování na COVID 19 – 2.- 9. ročníky

 

PROSÍME, SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY – AKTUALITY, vzhledem k opatřením a nařízením se mohou některé pokyny a informace do zahájení i v průběhu školního roku měnit.

8.A, 8.B, 8. C, 9.A, 9.B

1. září

 • Žáci se dostaví do své kmenové třídy do 7:55 hodin
 • Nově přihlášení žáci se dostaví do školy v 7:40 před kancelář zástupkyně ředitelky
 • 9:40 ukončení

2. – 3. září

 • Vyučování bude začínat v 8:00 a končit ve 13:00 hodin
 • Žáci si přinesou přezůvky, školní aktovky a vše po domluvě s třídními učiteli

 

**** Od 6. září bude výuka probíhat dle stávajícího rozvrhu hodin.

Erika Šámalová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************

1. 3. 2021 - Výuka, stravování po skončení jarních prázdnin

Vážení rodiče, milí žáci, 
předávám informace do paní ředitelky týkající se výuky po skončení jarních prázdnin:
 

VÝUKA

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ. 

Distančně se bude vyučovat v 1. a 2. třídách podle běžného rozvrhu, hodiny on-line vysílání budou dány na web školy po schůzce vyučujících 1. a 2. ročníků v pondělí 8.3.2021.
Třídní učitelé těchto tříd se s Vámi spojí prostřednictvím Bakalářů a stránek třídy, kdy Vám vše upřesní.

Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude pokračovat stejným způsobem jako doposud.

Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ
Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.
Vedení školy

STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,
po vyhlášení krizového opatření budou obědy všem žákům 1. a 2. tříd odhlášeny. 
 

Žádáme, aby ti rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v průběhu distanční výuky, si obědy sami zpět přihlásili.
Obědy budou vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů od 12.30 do 13.15 hodin

26.2.2021 - JARNÍ PRÁZDNINY - 1.-5. března 2021

Milí žáci.

Užijte si ve spokojenosti jarní prázdniny. Přeji spoustu pohody, sluníčka a dobrou náladu. S přáním: Ať je lépe ....

3.2.2021 - NEJSOU ONLINE HODINY

Zítra, 4.2.2021, nejsou online hodiny českého jazyka a chemie. Děkuji za pochopení.              Vlaďka Šebková

24.1.2021 - Třídní schůzky online

Vážení rodiče.

Dne 26. ledna, případně 27.ledna, v 18h proběhnou třídní schůzky 8.ročníků online. Děkuji za Vaši účast. Vladimíra Šebková

30.12.2020 - Výuka v novém roce 2021

Vážení rodiče, milí žáci. Jsem tu s poslední zprávou tohoto roku. Předně bych ráda poděkovala za všechny dárečky, udělaly mi moc velkou radost a popřála ještě jednou ať je ten nový rok 2021 lepší než ten předcházející a ať jsme v něm hlavně zdraví....

V příloze máte vložen dopis k zahájení školního roku v novém roce 2021. Výuka zůstává DISTANČNÍ, tj. žáci zůstávají doma na online výuce. Jen bych vás ráda ještě požádala: čtěte web školy, web třídy, nástěnku třídy a zprávy poslané přes Komens. Děkuji.

                                                                                                         Vladimíra Šebková

Web školy - 1-2021 Dopis rodičům a žákům.docx (16.74 kB)

21.12.2020 - Vánoční přání

Vážení rodiče. Ráda bych vám popřála krásné a příjemné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2021 ať vykročíme správnou nohou a s nadějí, že bude lépe ... Děkuji vám za Vaší pomoc ve zvládání školního stavu spojeného s Covid-19.

                                                                                                   Vladimíra Šebková

18.12.2020 - ZŠVP 2021

Vážení rodiče. Na bakalářích a v poště máte vloženy informace k pořádané zimní škole v přírodě.                                                           Vladimíra Šebková

 

25.11.2020 - Výuka

!! POZOR: od 30.11. probíhá prezenční výuka ve škole. Učí se podle rozvrhu platného od září, s sebou: přezůvky, roušku.!! Další týden od 7.12. probíhá distančně (podle rozvrhu distanční výuky) a v týdnu od 14.12. je opět prezenční výuka ve škole. 

 

25.11. 2020 - Třídní schůzky on-line

Vážení rodiče,
ráda bych Vás pozvala na on-line třídní schůzky, které proběhnou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams ve čtvrtek 26. 11. od 17 hodin. K přihlášení k třídní schůzce využijte, prosím, účtů svých dětí. 

                                                                                         Vladimíra Šebková

 

8. 10. 2020 - Pokyny pro případ přechodu na distanční výuku

Vážení rodiče, prosím vás o přečtení následujícího textu, který se týká vzdělávání vašich dětí, pokud by došlo k přechodu na distanční výuku. 

K přečtení: Dopis rodičům.docx (11.66 kB)

Vladimíra Šebková

 

1. 9. 2020 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Milí žáci, vážení rodiče, školní rok zahájíme
úterý 1. září 2020 od 8:00 hodin.
První hodina bude končit v 8:45 hodin. První den žáci nepotřebují přezůvky ani pomůcky, musí mít s sebou roušku. Škola dle doporučení MŠMT bude dodržovat všechna nařízená opatření k zajištění bezpečného provozu školy. Organizace školního roku bude přizpůsobena současné situaci a doporučením MŠMT a MZd. 

 

1.září se konají třídní schůzky od 18h v kmenové třídě, účast rodičů je povinná.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

V úterý 1.9. jsme slavnostně zahájili nový školní rok, 8.ročník bude pro všechny důležitý, přejeme si úspěch, štěstí a být fit!

8.B

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasí

dnes, čtvrtek 20. 1. 2022
déšť se sněhem 2 °C -2 °C
pátek 21. 1. mírné sněžení 0/-3 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení 1/-2 °C
neděle 23. 1. oblačno 0/-5 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.