ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

9.A

Vítám vás na nových stránkách třídy :) 

10.6. 2021 Třídní schůzky

Vážení rodiče,
on-line třídní schůzky proběhou dne 15.6. 2021 od 17.00 hodin prostřednictvím MS Teams, následně jsou možné individuální konzultace. 

Pro konzultace rodičů z jiných tříd budu k dispozici v pondělí 14. 6. od 17 do 19 hodin v budově školy. Rodiče musí mít s sebou respirátor a po příchodu vyplnit čestné prohlášení o negativitě.

 

10.6. 2021 Dnes proběhne focení tříd. 

 

 

9.6. 2021 - Volby do školské rady

Važení rodiče, věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení ohledně voleb do školské rady.

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 7. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.

 Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

Dodatek: Jméno kandidáta do školské rady ze 3.B je pan Jaromír Kozel (došlo k záměně). 

 

27. 5. - Talentové zkoušky

Vážení rodiče, 

přiládám odkaz na informace k talentovým zkouškám ZUŠ Folklorika:
aktuality/aktuality/zus-folklorika-talentove-zkousky-3166cs.html

 

 

17. 5. 2021 - Volby do školské rady

Vážení rodiče,

přikládám odkaz na dopis paní ředitelky týkající se voleb do školské rady. 

aktuality/aktuality/volby-do-skolske-rady-3159cs.html

 

4. 5. 2021 - Prezenční výuka 9. ročníků 

Vážení rodiče, 
prezenční výuka Vašich dětí začne 10. května - jedná se o tzv. rotační výuku - tedy střídání ročníků po týdnu. Přečtěte si, prosím, v odkazu aktuality podrobnosti o nástupu dětí -> informace o testování žáků. 

 

 

26. 4. 2021 - Informace k testování před přijímacími zkouškami 

TESTOVÁNÍ PROBĚHNE, BUDE VYHODNOCENO A VYDÁNO POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU:  pátek 30. 4. 2021 ve vestibulu hlavní budovy školy od 9:00 do 11: 00 hodin. 
Jiný termín není k dispozici.

•    Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
•    Testování na onemocnění COVID – 19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně.
•    Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
•    Žáci mohou využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.
•    Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

•     Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: 
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru ARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálního platného mimořádného opatření k provádění testů. 

 

 

 

1. 3. 2021 - Výuka, stravování po skončení jarních prázdnin

Vážení rodiče, milí žáci, 
předávám informace do paní ředitelky týkající se výuky po skončení jarních prázdnin:
 

VÝUKA

Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ. 

Distančně se bude vyučovat v 1. a 2. třídách podle běžného rozvrhu, hodiny on-line vysílání budou dány na web školy po schůzce vyučujících 1. a 2. ročníků v pondělí 8.3.2021.
Třídní učitelé těchto tříd se s Vámi spojí prostřednictvím Bakalářů a stránek třídy, kdy Vám vše upřesní.

Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude pokračovat stejným způsobem jako doposud.

Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ
Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.
Vedení školy

STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,
po vyhlášení krizového opatření budou obědy všem žákům 1. a 2. tříd odhlášeny. 
 

Žádáme, aby ti rodiče, kteří mají zájem o stravování svých dětí v průběhu distanční výuky, si obědy sami zpět přihlásili.
Obědy budou vydávány u hlavního vchodu do budovy školy do jednorázových obalů od 12.30 do 13.15 hodin

 

22.1. 2021 - Třídní schůzky - on-line 

Vážení rodiče, 

třídní schůzky proběhnou on-line formou dne 27.1. 2021 od 18.00. K třídní schůzce je možné se přihlásit prostřednictvím program MS Teams přes účty Vašich dětí. 

Budu se Vás těšit

Tereza Melicharová

 

31.12. - Výuka od 4.1. 2020 

Vážení rodiče, 

kopíruji sem dopis od paní ředitelky s informacemi o průběhu výuky po vánočních prázdninách. Věnujte, prosím, pozornost zejména tučně vyznačeným pasážím, které se týkají 2. stupně. 

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informace MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid – 19 je povolena osobní přítomnost: 

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy, 
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol, 
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola), 
• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a 
• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. 
Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 
•    Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
•    Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 
•    Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
•    Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. 
•    Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 
•    Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. 
•    Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat u vchodu do vestibulu školy v jednorázových boxech pořízených školou.
•    Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. 

•    Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

•    VŠICHNI ŽÁCI, KTEŘÍ JSOU NA DISTANČNÍ VÝUCE A CHTĚJÍ OBĚD ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY, MUSÍ SI SAMI OBĚDY PŘIHLÁSIT. VAŘÍ SE VŽDY JEDNO JÍDLO.
•    OBĚDY BUDOU VYDÁVÁNY DO JEDNORÁZOVÝCH NÁDOB OD 13:00 DO 13:30 U HLAVNÍHO VCHODU DO ŠKOLY.

•    Obědy pro 1. a 2. třídy přihlásí všem dětem na týden od 4. 1 – do 8. 1. 2021 vedoucí školní jídelny. Kdo se nebude chtít stravovat, musí si oběd odhlásit, u 1. a 2. tříd není možno odebírat obědy do jednorázových nádob.

Organizace příchodu žáků 1. a 2. tříd do školy:
1. třídy: BUMBÁLEK
•    možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20
•    děti, které nepůjdou do ranní školní družiny, odvádí paní učitelky do šaten:  1. A - 7:40, 1. B - 7:45, 1.C - 7:50 
•    vyučování začne v 8:00
•    konec vyučování DLE BĚŽNÉHO ROZVRHU
•    nedružinové děti ODCHÁZÍ NA OBĚD PO SKONČENÍ VYUČOVÁNÍ S ODDĚLENÍM DRUŽINY PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY
•    po obědě školní družina odchází zpět do budovy Bumbálek
•    děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)
2. třídy: HLAVNÍ BUDOVA
•    možnost ranní školní družiny – příchod v 6:30 – 7:20
•    děti, které nepůjdou do ranní školní družiny, odvádí paní učitelky do šaten:  2. A - 7:40,  2. B - 7:45, 2.C - 7:50 
•    vyučování začne v 8:00
•    konec vyučování – DLE BĚŽNÉHO ROZVRHU
•    nedružinové děti ODCHÁZÍ NA OBĚD PO SKONČENÍ VYUČOVÁNÍ S ODDĚLENÍM DRUŽINY PŘÍSLUŠNÉ TŘÍDY
•    po obědě školní družina odchází zpět do tříd školní družiny
•    děti, které nechodí do školní družiny, odchází z oběda ihned domů, nezůstávají čekat na rodiče ve vestibulu školy (dodržování hygienických podmínek)


VŠICHNI ŽÁCI I VŠICHNI ZAMĚSTNANCI ŠKOLY BUDOU MÍT PO CELOU DOBU POBYTU VE ŠKOLE ROUŠKY, BUDOU DORŽOVAT ZÁSADY PROTIEPIDEMICKÉHO OPATŘENÍ.
DĚTI MUSÍ MÍT S SEBOU NEJMÉNĚ 2 ROUŠKY NA KAŽDÝ DEN.
Roušky musí mít s sebou i žáci či osoby jdoucí si pro oběd do jednorázových nádob.

ŠKOLNÍ DRUŽINA KONČÍ NA OBOU BUDOVÁCH V 16:30 HOD. 

Výuka 3. – 9. ročníků bude probíhat dle běžných rozvrhů tříd.
Rozvrh s barevně vyznačenými videohodinami bude na web školy vyvěšen v pondělí 4. 1. 2021 v odpoledních hodinách po poradě pedagogů.

Vážení rodiče, žáci, děkujeme za trpělivost a spolupráci se školou v době distanční výuky. Sledujte pozorně webové stránky školy a stránky jednotlivých tříd.
Vedení školy

 

20.11. 2020 - Třídní schůzky on-line

Vážení rodiče,
ráda bych Vás pozvala na on-line třídní schůzky, které proběhnou prostřednictvím aplikace Microsoft Teams v úterý 24. 11. od 17 hodin. K přihlášení k třídní schůzce využijte, prosím, účtů svých dětí. 
Tereza Melicharová

 

4.11. 2020 - Přihlášky na školy s talentovými zkouškami 

Vážení rodiče, milí žáci,
pokud jste se rozhodli přihlásit se na školu, kde skládají TALENTOVÉ zkoušky, je nutné do 30. listpadu odevzdat přihlášky na střední školy. Pokud se vás to týká, dejte mi, prosím, vědět. 

 

2.11. 2020 - Obědy pro žáky 

Vážení rodiče, milí žáci,

i nadále je možnost si vyzvednout ve škole obědy. Pokud máte o jídlo zájem, přihlašte dětem
v aplikaci jednotlivé obědy. Výdej pro 2. stupeň probíhá od 13.00 do 13.35. 

 

1.11. Distanční výuka od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

chtěli bychom Vás informovat, že od 2. 11. 2020 bude škola nadále pokračovat ve výuce formou distanční výuky, škola dosud neobdržela žádné oficiální vyjádření k průběhu výuky od 2. 11. 2020.

Ředitelka školy svolává na pondělí 2. 11. 2020 poradu všech pedagogů, kde bude společně zhodnocen dosavadní systém distanční výuky a zároveň bude společně vypracován a doporučen další postup pro všechny ročníky na další období.

Bližší informace Vám sdělí třídní učitelé po pondělní poradě.

Naše škola pro distanční výuku bude nadále používat: 

  • platformu Microsoft 365, která umožňuje v aplikaci Teams bezpečné a šifrované videokonference, které budou denně dle rozvrhu tříd probíhat mezi žáky a učitelem 
  • platformu Bakaláři – Komens pro ověřenou a šifrovanou komunikaci mezi školou - rodičem - žákem

Prosíme, sledujte naše webové stránky, na kterých zveřejníme stanovisko vlády i další informace.

Zkopírováno z hlavní stránky - sekce aktuality. 

 

13. 10. 2020 - Důležité informace - obědy během distační výuky. 

Vážení rodiče,

kopíruji vám sem informace od paní ředitelky, týkající se stravování vašich dětí v době distanční výuky: 

Možnost stravování po dobu distanční výuky 

Vážení rodiče,

omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti. V tuto chvíli mají všechny děti oběd přihlášen. Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu dnes, tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz) a to na celou dobu distanční výuky.

Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály.

Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod. Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod. Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů.

 

PaedDr. Alena Nídlová ředitelka školy

 

13. 10. 2020 - Distanční výuka

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí vlády mají žáci od 14. 10. 2020 nařízenou distanční výuku. Pravidla pro distanční výuku naleznete v záložce Aktuality. Pokud žák není přítomen na on-line hodině, je nutné jej omluvit. K omlouvání používejte, prosím, program Bakaláři - Komens. 

Pokud byste potřebovali další informace ohledně výuky, pište mi, prosím, na nový školní e-mail: melicharovat@zsspitalska.cz. Obdobně, pokud byste potřebovali kontaktovat jiné učitele, využijte nové e-mailové schránky. 

Děkuji

Tereza Melicharová

 

7. 10. 2020 - Pokyny pro případ přechodu na distanční výuku

Vážení rodiče 9.A, 

prosím vás o přečtení následujícího textu, který se týká vzdělávání vašich dětí, pokud by došlo k přechodu na distanční výuku. 

Ke stažení zde: Dopis rodičům

Tereza Melicharová 

 

 

23. září - BAKALÁŘI - KOMENS

Vážení rodiče,
zkontrolujte si, prosím, zda vám funguje přístup do elektronické žákovské knížky přes program Bakaláři. V případně, že bychom museli přejít na distační výuku, je zde možnost s vámi komunikovat přes nově otevřenou funkci Komens. Už nyní je možné přes tuto funkci zasílat informace týkající se výuky, chování apod. 

Nově budou mít přístup do elektronické žákovské knížky i žáci, kteří obdrží svá vlastní hesla. Pro vás je důležité, abyste používali své vlastní heslo,  ne žákovské - máte více oprávnění v této aplikaci. Pokud byste měli s přihlášením problém, dejte, prosím, vědět a já zkontroluji nastavení. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhajete obrátit prostřednictvím nové e-mailové adresy. 

Tereza Melicharová 

 

10. září  - Projektový den 

Dne 10. září jsme absolvovali projektový den - návštěvu památného místa - Vyšehradu. Nejprve jsme si prošli jednotlivé části Vyšehradu a pověděli si něco o jeho historii. 

 

Slavín Slavín

Čertovy kameny

Čertovy kameny

Před kostelem Petra a Pavla

před kostelem

 

Poté, co jsme si prohlédli i zbytek areálu Vyšehradu, včetně Libušiny vyhlídky či Vyšehradského hřbitova, jsme navštívili vnitřní část hradu. Ta sestává z katakomb a Sálu Gorlice. 

 

Uvnitř katakomb 

katakomby

Sál Gorlice 

Uvnitř katakomb

Ačkoliv počasí bylo chladnější, projektový den jsme si užili. 

 

9. 9. 2020 

PROJEKTOVÝ DEN

Zítra - 10. 9. proběhne na 2. stupni projektový den (informace mají žáci v ŽK). Naše třída navštíví Vyšehrad. S sebou je nutné mít roušku, lístek/Lítačka (starší 15 let), žákovskou knížku na kontrolu podpisu (odpolední výuka odpadá), 50 Kč na vstup, svačinu a pití. 

 

26. 8. 2020

  1. Pro žáky - ve škole se sejdeme v úterý 1. září v 8.00 (na 1 vyučovací hodinu) 
  2. Pro rodiče - 1. září proběhnou třídní schůzky - od 18.00 ve třídě 9.A (třída je na stejném místě). Roušky, prosím, s sebou. 
  3. V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit na novém školním
    e-mailu:  melicharovat@zsspitalska.cz
  4. Podrobnější informace o školním roce, prvním týdnu apod. naleznete v záložce Aktuality.

Tereza Melicharová 

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, čtvrtek 5. 8. 2021
slabý déšť 17 °C 15 °C
pátek 6. 8. slabý déšť 23/13 °C
sobota 7. 8. oblačno 27/14 °C
neděle 8. 8. slabý déšť 22/14 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.