ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

3.C

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 3.C

 

KANDIDÁTKA Z ŘAD RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,

na kandidátce došlo k záměně křestního jména jednoho kandidáta. Jedná se o pana Kozla. Není to Tomáš, ale je to pan Jaromír Kozel - rodič ze 3. B. Dnes to byla provedena změna křestního jména v protokolu. 

Přípravný výbor se moc omlouvá za toto nedopatření.

 

Dopis rodičům k volbám do školské rady

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy Špitálská 789, Praha 9 - Vysočany v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady.

Volby dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2021 až 2024 se uskuteční korespondenční formou v termínu 10. 6. - 17. 6. 2021. Prostřednictvím žáků obdržíte hlasovací lístky obsahující jména šesti kandidátů.

 Z nich zaškrtnete 2 kandidáty, pro které hlasujete, a lístek prostřednictvím dítěte vrátíte třídní učitelce či učiteli, kteří si odevzdání hlasovacího lístku zaevidují a zajistí vhození označeného volebního lístku do hlasovací urny.

Pokud máte ve škole více dětí, vždy hlasujete pouze jednou.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy.

 

PaedDr. Alena Nídlová

ředitelka školy

 

NABÍDKA ZUŚ FOLKLORIKA PRAHA

Scan1.PDF (59.15 kB)

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Ve středu 19. 5. se odevzdávají PCR testy (plivací).

Děti naplivou do zkumavky, kterou přinesou v igelitovém sáčku podepsaném a společně s formulářem odevzdají ve škole.

Nezapomeňte se zaregistrovat a naskenovat QR kód ze dna zkumavky a odeslat. Nutné ke spárování výsledků se vzorkem PCR testů.

Mění se frekvence testování na 1x za 14 dní. Svoz je vždy ve středu.

 

Ředitelské volno - 7. 5. 2021

Dne 7. 5. 2021 se ruší ředitelské volno z důvodu nemoci lektora semináře pro pedagogické pracovníky.

 

INFORMACE O TESTOVÁNÍ PRO 2. SKUPINU

2. skupina – 1. C, 3. A, 3. B, 3. C, 5. A, 5. B

V pátek 23. 4. 2021 obdržely děti  domů PCR test – plivací v označeném sáčku.V tomto sáčku je třeba vrátit zkumavku s odebraným vzorkem slin dítěte. K PCR testovací sadě je přiložen i  návod pro odběr a tištěný formulář ,,Dotazník část 3 “. I tento formulář je třeba řádně vyplnit a odevzdat ve škole společně s odebraným vzorkem.

Podmínkou testování PT-PCR je řádná registrace odebraného vzorku do formuláře akreditované laboratoře na https://www.covid-ghc.com/skola.

Příští týden v pátek 30. 4. 2021 od 9:00 do 11:00 hodin ve vestibulu hlavní budovy školy děti nebo zákonní zástupci odevzdají vzorek svého dítěte zaměstnanci školy, který bude určen k vybírání vzorků.

 

ŘEDITELSKÁ VOLNA - 30. 4. 2021 A 7. 5. 2021

Ve dnech 30. 4. 2021 a 7. 5. 2021 uděluje žákům ředitelka školy dny ředitelského volna z důvodu školení a semináře pedagogického sboru.

 

Vážení rodiče, milí žáci 1., 2., 3., 4., a 5. ročníků,

v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 začíná prezenční výuka žáků 1., 2., 3., 4. a 5. tříd od 12. 4. 2021 formou týdenní rotace tříd, kdy se po týdnu bude střídat prezenční výuka s distanční výukou.

Provoz základních škol

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků 1., 2., 3., 4. a 5. ročníků základních škol,

Pro ostatní žáky 2. stupně pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:
 •  Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat u vchodu do JÍDELNY ŠKOLY v jednorázových boxech pořízených školou.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit ochranné prostředky dýchacích cest, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

Organizace příchodu žáků 1., 2., 3., 4. a 5. tříd do školy:

I. skupina - 12. 4. – 16. 4. 2021PREZENČNÍ VÝUKA

1. A, 1. B, 4. A, 4.B: BUMBÁLEK

 

II. skupina - 12. 4. – 16. 4. 2021 - 1. stupeň – 1. C, 3. A, 3. B, 3. C,

5. A a 5. B + všechny třídy 2. stupně -  DISTANČNÍ VÝUKAnutnost obědy přihlásit.

 Výdej obědů do jednorázových nádob bude probíhat od 13:15 do 13:45 u vchodu do ŠKOLNÍ JÍDELNY.

ŠKOLNÍ DRUŽINA KONČÍ NA OBOU BUDOVÁCH V 16:30 HOD.

V TÝDNU OD 19. 4. DO 23. 4. 2021 SE SKUPINY 1. STUPNĚ VYMĚNÍ =

I. SKUPINA – DISTANČNÍ VÝUKA, II. SKUPINA - PREZENČNÍ VÝUKA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK.    

 

Další informace k testování zveřejníme po upřesnění pokynů z MŠMT a od zřizovatele.

Žádáme vás o pečlivé sledování stránek školy – AKTUALITY, kde vás budeme informovat o dalších krocích.

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA - od 1. 3. 2021

Vloženo: 1. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ.

Distančně se bude vyučovat v 1. a 2. třídách podle běžného rozvrhu, hodiny on-line vysílání budou dány na web školy po schůzce vyučujících 1. a 2. ročníků v pondělí 8.3.2021.

Třídní učitelé těchto tříd se s Vámi spojí prostřednictvím Bakalářů a stránek třídy, kdy Vám vše upřesní.

Distanční výuka pro 3. - 9. ročníky bude pokračovat stejným způsobem jako doposud.

Ošetřovné: odkaz https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ŠKOLA JIŽ NEVYPLŇUJE ŽÁDNÁ POTVRZENÍ

Děkujeme za pochopení a spolupráci, prosím, sledujte webové stránky školy.

Vedení školy

 

DISTANČNÍ VÝUKA - od 4.1.2021

Vloženo: 2.1.2021

Vážení rodiče, 

od pondělí 4.1.2021 bude probíhat výuka distančním způsobem. 

Na základě informace MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid – 19 je povolena osobní přítomnost:

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat u vchodu do vestibulu školy v jednorázových boxech pořízených školou.
 • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

AKCE - PROSINEC

Vloženo: 2.12.2020

Pátek 4.12. - MIKULÁŠSKÝ DEN

Děti přijdou v maskách anděla nebo čertíka a budou se společně těšit na Mikuláše, který k nám zavítá do třídy.

Pondělí 7.12.2020 - PROJEKTOVÝ DEN  "VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ"

 

PREZNČNÍ VÝUKA OD 30.11.2020

Vloženo: 26.11.2020

Od pondělí 30.11.2020 bude pobíhat prezenční výuka, tzn. učíme se podle běžného rozvrhu. 

Dnes 26.11. se v 17,00 hod. koná Třídní schůzka prostřednictvím aplikace Teams.

 

OBĚDY

Vloženo: 2.11.2020

Obědy během distanční výuky pondělí - pátek od 12,00 - 12,30 hod. Obědy je nutné přihlásit.

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Vloženo: 30.10.2020

Od pondělí 2.11.2020 pokračuje vzdělávání žáků formou distanční výuky.

Všechny důležité informace  budou rodičům sděleny po poradě pedagogů dne 2.11.

 

POUČENÍ O CHOVÁNÍ A BEZPEČNOSTI

Vloženo: 23.10.2020

Z důvodu uzavření škol nelze žáky poučit ve škole, tudíž volím tuto formu. Jedná se o poučení na dny volna(opatření č.j.MŠMT - 39185/2020 - 1), státní svátek 28.10.podzimní prázdniny - 29. - 30.10. Prosím všechny žáky, aby dbali na zásady slušného chování a na svoji bezpečnost během těchto dnů.

 

Přihlášení do Bakalářů

Po celou dobu distanční výuky je nutné, aby se všichni žáci přihlašovali denně do Bakalářů. Podrobné pokyny jso uveřejněné v Aktualitách - Distanční výuka od 14.10.2020.

            

Obědy

Vážení rodiče,

omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti. V tuto chvíli mají všechny děti oběd přihlášen.

Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu dnes, tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz) a to na celou dobu distanční výuky.

Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály. Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod.

Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod. Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů. 

 

Distanční výuka

Vloženo: 13.12.2020

Vážení rodiče,

od středy 14. října 2020 do dne 1. listopadu  bude probíhat distanční výuka. 

Při výuce distančním způsobem  budeme  používat aplikaci Bakaláři – Komens, kterou najdete na webových stránkách naší školy.

Přihlašovací údaje mají žáci v žákovských knížkách na stránkách sdělení, chybějícím žákům zasláno dnes emailem.

Veškeré dotazy k distančnímu vyučování Vám ráda zodpovím také prostřednictvím emailu.

 

Důležité upozornění

Vloženo: 12.10.2020

Z rozhodnutí vlády jsou od pátku 9.10.2020 uzavřené  bazény. Tímto se  přerušuje výuka plavání  do odvolání.   

 

Třídnická hodina

Ve čtvrtek 24.9.2020 bude 5. vyučovací hodinu třídnická hodina. Konec vyučování ve 12,35 hod. 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 18.9.2020

Vloženo: 18.9.2020

Ćeský jazyk /mluvnice/

- opakujeme slovesa - ústně v učebnici str. 14/4

str. 14/5 - napiš vhodné dvojice do sešitu

str. 15 / cv. 1 - čtení + otázky

str.15 /cv. 3 - ústně

Základní skladební dvojice - podmět/podstatné jméno/ a přísudek/sloveso v určitém tvaru/

- podmět podtrhneme vodorovnou čarou, přísudek vlnovkou

Ćtení

- v čítance str. 11 - báseň Vesnička

Matematika/geometrie/

- učebnice str. 9 - opakujeme přímku

- vypracuj cv. 2.3

Prvouka

- opakování str. 8 - Semafory - světelné signály

Hudební výchova

- učebnice str. 3 - Beskyde, Beskyde

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 17.9.2020

Vloženo: 17.9.2020

Český jazyk /mluvnice/

opakujeme slovesa - učebnice str 14 - přečti si článek Co kdo dělá,najdi slovesa, říkej, jaká jsou to slova

str. 14/ cv. 2 - doplň vhodná slovesa a napiš do sešitu sedm vět.

str. 14/3,4,5 - ústní cvičení

Matematika

učebnice str. 10/cv. 40 - ústně

                   str. 11/47 ústně

-promysli si slovní úlohy 41 - 43 na str. 11

- popros rodiče o pětiminutovku na násobení a dělení 1-5

Prvouka

- učebnice str. 8 - Cesta do školy - přečti si pravidla pro chodce a připomeň si dopravní značky

- vyprávěj o své cestě do školy a o bezpečném chování na ulici

- nakresli semafor, popiš jednotlivé světelné signály, nakresli tři dopravní značky 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 16.9.2020

Vloženo: 16.9.2020

Matematika

- ústní procvičování násobení a dělení 1-5

- učebnice str. 6/24 - ústně jsme zvětšili daná čísla o 3,10,8

- str. 7/26 - slovní úlohu vyřeš do sešitu

Český jazyk / literatura/

- čítanka str. 9 - báseň Muzeum - přečti si a nauč se na příští hodinu literatury zpaměti

- str. 10 - 11 Odměna za dopadení zloděje - hlasité čtení a reprodukce přečteného textu

Pracovní činnosti

- volné téma - plavecký bazén, slunečnice

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 15.9.2020

Vloženo: 14.9.2020

Český jazyk /mluvnice/

- opakujeme samohlásky a souhlásky,dvojhlásky/dělení/- uč.str.9/cv.2

- v učebnici str.12/1 - článek o vzniku obrázku,přečti a všimni si vyznačených slov,odpověz si na otázky a)-d)

- do sešitu si opiš růžový rámeček na str.12 ( co jsou spojky)

- vypracuj cv. 2 na str.12 podle daných vzorců tvoř souvětí

- zjisti,co znamenají pozdravy - str.11/3

Psaní

- napiš jména a příjmení pěti spolužáků ze třídy( libovolný výběr),dbej na úpravu,dej si záležet

- napiš pět slov k těmto okruhům( příroda,moje záliby,doprava)

Matematika

- uč.str.7/27,28 - ústně

- vyřeš do sešitu str.6/22,23

- opakujeme násobení a dělení  (1 - 5)

- Matematický král

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 14.9.2020

Vloženo: 13.9.2020

Český jazyk/mluvnice/

- ústně si odůvodni pravopis ú,ů

- učebnice str.9/cv.4 - do sešitu narýsuj tři sloupce,nadepiš ú,ů(uvnitř slov),ů(na konci slov) a ke každému napiš pět slov

- napiš větu oznamovací,tázací,rozkazovací a přací,použij ve větách následující spojení: ud-chaný závodn-k, č-sté bot-, hejno j-řiček, druh- den

- učebnice str.11/1 - přečti si Pameliny pozdravy a odpověz na modré otázky a-g

Sloh  str 11/2 - zelený rámeček/odpověz si na otázky- ústně/,napiš dvě vybrané odpovědi a nakresli obrázek

Matematika  uč.str.6/cv.18 - sleduj řešení slovní úlohy

- do sešitu str.6/cv.19,21- zápis,výpočet,odpověď

- vypočítej příklady/písemně/,početní výkony v závorce provádíme nejdříve

(20 + 8) + 9 =         66 - (15 - 7) =

(9 + 33) + 10 =       49 - (5 + 3)  =

 7 + (41 + 7) =        90 - (80 - 30) =

83 - (9  -  3) =         79 - (11 - 8)  =

Prvouka - učebnice str.7 - opakujeme pravidla slušného chování

- přečti si o přátelství,slušnosti,úctě - uveď příklady ze života

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 11.9.2020

Vloženo: 10.9.2020

 

Český jazyk/mluvnice/

- dnes opakujeme psaní ú,ů a pracujeme s učebnicí na str.10/cv.1 

 - přečti si článek Důchodce,odůvodni ústně psaní ú,ů ve vyznačených slovech

Víš odpověď na otázku a)?

Pozor na psaní ú ve slovech v modrém rámečku.

1.Vyjmenuj souhlásky tvrdé,odůvodni psaní y,ý.

2.Vyjmenuj souhlásky měkké.

3.Jak říkáme souhláskám b,f,l,m,p,s,v,z ?

- napiš do sešitu tři řádky z 3.cv.na str.10 

Matematika/geometrie/

- učebnice str.9 - bod/zopakuj si,jak body označujeme/

- vypracuj do sešitu cv.1,2 na str.9/rýsuj ořezanou tužkou/

Prvouka

- uč.str.7- přečti si o pravidlech slušného chování,vzpomeň si,o jakých pravidlech jsme si v minulé hodině společně vyprávěli

Hudební výchova

Zazpívej si pro radost svoji nejoblíbenější písničku.

Krásný víkend přeje vaše tř.uč.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 10.9.2020

Vloženo: 9.9.2020

Český jazyk /mluvnice/

Opakujeme učivo 2.roč.- učebnice str.7cv.2- přečti si o slabikách a doplň si  ústně do vět:

1.Věta se skládá ze......

2.Slova se skládají ze.....

3.Neslabičná slova jsou....

4.Slova dělíme podle....

- str.7.cv.4 - přepiš do sešitu slova,naznač možnosti  rozdělení slov na konci řádku podle vzoru

- napiš slovo s co největším počtem slabik

Anglický jazyk

Domácí úkoly z angličtiny na tento týden byly poslány všem rodičúm  emailem.

Matematika 

- učebnice str. 5/16 - doplň správně znaky/pracuj ústně/

cv.17 na str. 5  vypracuj do sešitu

- ústně procvičuj násobky 2,3,4,5

Prvouka

Opakujeme učivo 2.ročníku - uč.str.4 - 5, zahraj si hru společně s rodiči a upevni si vědomosti o přírodě,rostlinách a zvířatech

 

DOMÁCÍ ÚKOLY  9.9.2020

Vloženo: 8.9.2020

Český jazyk/ literatura/

V Čítance si přečti Pohádkuzmrzlinové chaloupce na str.6 - 8. Prostřídej hlasité čtení s tichým čtením. Napiš odpovědi na následující otázky k přečtenému textu.

 1. Jaké postavy v pohádce vystupují?
 2. Jakou chaloupku si postavili ježibabka a ježidědek?
 3. Proč ji postavili?
 4. Koho se snažili do ní nalákat?
 5. Jak chaloupka vypadala?
 6. Co se s chaloupkou stalo?

Matematika -  ústně procvičujeme násobení a dělení 1-5

- učebnice str.4/10 čti čísla a tužkou znázorni na číselné ose

str4/11 - zvětši čísla v tabulce o 8. Jak budeš úlohu řešit?

str.5/12- přečti si slovní úlohu,zápis a znázornění,

podobně vyřeš slovní úlohu 13.

- do sešitu zapiš řady čísel cv.15/a,b,c na str.5

Pracovní činnosti -  záložka do knihy/můžeš ji vyrobit z čtvrtky nebo z papíru s pohádkovou postavou/

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - 8.9.2020

Vloženo: 7.9.2020

Český jazyk: Učebnice str.6/2 - přečti si cvičení a zopakuj si druhy vět

Napiš větu oznamovací,tázací a rozkazovací - pracuj s textem  ze své oblíbené knížky nebo z učebnice.

str.6/4 - odpověz si na otázky a pozoruj,jak se mění melodie na konci věty.

str.7/1- po přečtení textu Jedenáct písniček ​​​​​​odpověz na modře vyznačené otázky otázky a zazpívej jednu z písniček.

Vypiš slova jednoslabičná,dvojslabičná a trojslabičná.

Matematika: učebnice str.4/5- přepiš do sešitu vzor zápisu slovní úlohy a úlohu vyřeš

str.4/7- procvičuj ústně odčítání do 100

-vypracuj do sešitu slovní úlohy 8,9 na str.4

-trénuj násobení a dělení 1-5/popros rodiče o příklady

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vloženo: 7.9.2020

Vážení rodiče žáků 3.C,

od pátku 4.9.2020 jednáme s hygienickou staniicí o oznámení skutečnosti,že jedna žákyně podle sdělení rodičů je po testování Covid-19 pozitivní.

Dnes v 16,45 hod. byla pro tuto třídu hygienickou stanicí nařízena od zítřka 8.9.2020 karanténa do 12.9.2020. Hygienická stanice se s každou rodinou spojí a vše jednotlivě vysvětlí.

Škola pro Vaše děti začne opět v pondělí 14.9.2020, pokud výsledek testování Vašeho dítěte bude Covid negativní a třída bude pokračovat v běžném režimu podle rozvrhu hodin. 

Omlouváme se, že se tato informace k Vám dostává až nyní, ale hygienická stanice svá vyhodnocení a nařízení karantény sdělila až dnes ve výše zmíněný čas.

Děkujeme za pochopení.

 

ZVLÁŠTNÍ REŽIM TŘÍDY 3. C

Vloženo: 4.9.2020 

Od 7. 9. 2020 bude třída 3.C z hygienických důvodů ve zvláštním režimu. 
Nástup do ranní školní družiny pouze v jeden časový termín – 6:45 hodin.
Začátek vyučování je posunut na 8:10 hodin.
Příchod ke škole v 8:05 hodin, třídní učitelka si děti vyzvedne před školou.
Ranní družinové děti převede paní vychovatelka do kmenové třídy v 8:05 hodin.
Přestávky mezi vyučováním budou posunuty o 5 minut:  8:80 – 9:00, 9:45 – 10:05, 10:50 – 11:00, 11:45 – 11:55.
Na oběd půjdou všechny děti z této třídy jako poslední ve 14:05 hodin.
Plavání bude zrušeno do odvolání.
Děkujeme za pochopení.
 

Začátek školního roku
Vloženo: 26.8.2020

Školní rok zahájíme v úterý 1.9.2020 v 8,00 hod.
První hodina končí v 8,45 hod./žáci musí mít roušku s sebou/

Vzhledem k současné situaci se bude první TŘÍDNÍ SCHŮZKA  konat již 1.9. 2020  v 17,00 hodin v kmenové třídě. 
Účast zákonných zástupců je nutná z důvodu podání informací k zajištění bezpečného provozu školy.

Prosím všechny rodiče o pravidelné sledování webových stránek školy / Aktuality/ a stránek třídy.

Hezký zbytek prázdnin přeje vaše tř. učitelka.

 

Dopravní hřiště                                                                                                             Vloženo: 2.9.2020

V úterý 8.9. půjdeme na dopravní hřiště na Prosek. Sraz v 7,45 hod. před budovou Bumbálku.Po návratu do školy pokračuje výuka dle rozvrhu. S sebou helmu na kolo, do batůžku pití, svačinu a dobrou náladu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, čtvrtek 5. 8. 2021
slabý déšť 17 °C 15 °C
pátek 6. 8. slabý déšť 23/13 °C
sobota 7. 8. oblačno 27/14 °C
neděle 8. 8. slabý déšť 22/14 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.