ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

3.C

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH 3.C

 

POUČENÍ O CHOVÁNÍ A BEZPEČNOSTI

Vloženo: 23.10.2020

Z důvodu uzavření škol nelze žáky poučit ve škole, tudíž volím tuto formu. Jedná se o poučení na dny volna(opatření č.j.MŠMT - 39185/2020 - 1), státní svátek 28.10.podzimní prázdniny - 29. - 30-10. Prosím všechny žáky, aby dbali na zásady slušného chování a na svoji bezpečnost během těchto dnů.

 

Přihlášení do Bakalářů

Po celou dobu distanční výuky je nutné, aby se všichni žáci přihlašovali denně do Bakalářů. Podrobné pokyny jso uveřejněné v Aktualitách - Distanční výuka od 14.10.2020.

            

Obědy

Vážení rodiče,

omlouváme se, ale vzhledem k rychle měnícím se pokynům z MŠMT vám dodatečně nabízíme stravování pro vaše děti. V tuto chvíli mají všechny děti oběd přihlášen.

Pokud nemáte zájem, aby si vaše dítě vyzvedávalo teplý oběd (bez polévky) v krabičce, můžete mu dnes, tj. 13. 10. 2020 do 20:00 hod. odhlásit oběd prostřednictvím Jídelníčku na stránkách školy (viz www.strava.cz) a to na celou dobu distanční výuky.

Prosím, přihlašujte dítě k "distančnímu" stravování jen tehdy, pokud oběd opravdu přijde odebrat, apelujeme na zamezení plýtvání jídlem a obalovými materiály. Výdej pro žáky 1. stupně bude probíhat od 12:00 do 12:35 hod.

Výdej pro žáky 2. stupně bude probíhat od 13:00 do 13:35 hod. Obědy budou vydávány ve školní jídelně za dodržení hygienických předpisů. 

 

Distanční výuka

Vloženo: 13.12.2020

Vážení rodiče,

od středy 14. října 2020 do dne 1. listopadu  bude probíhat distanční výuka. 

Při výuce distančním způsobem  budeme  používat aplikaci Bakaláři – Komens, kterou najdete na webových stránkách naší školy.

Přihlašovací údaje mají žáci v žákovských knížkách na stránkách sdělení, chybějícím žákům zasláno dnes emailem.

Veškeré dotazy k distančnímu vyučování Vám ráda zodpovím také prostřednictvím emailu.

 

Důležité upozornění

Vloženo: 12.10.2020

Z rozhodnutí vlády jsou od pátku 9.10.2020 uzavřené  bazény. Tímto se  přerušuje výuka plavání  do odvolání.   

 

Třídnická hodina

Ve čtvrtek 24.9.2020 bude 5. vyučovací hodinu třídnická hodina. Konec vyučování ve 12,35 hod. 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 18.9.2020

Vloženo: 18.9.2020

Ćeský jazyk /mluvnice/

- opakujeme slovesa - ústně v učebnici str. 14/4

str. 14/5 - napiš vhodné dvojice do sešitu

str. 15 / cv. 1 - čtení + otázky

str.15 /cv. 3 - ústně

Základní skladební dvojice - podmět/podstatné jméno/ a přísudek/sloveso v určitém tvaru/

- podmět podtrhneme vodorovnou čarou, přísudek vlnovkou

Ćtení

- v čítance str. 11 - báseň Vesnička

Matematika/geometrie/

- učebnice str. 9 - opakujeme přímku

- vypracuj cv. 2.3

Prvouka

- opakování str. 8 - Semafory - světelné signály

Hudební výchova

- učebnice str. 3 - Beskyde, Beskyde

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 17.9.2020

Vloženo: 17.9.2020

Český jazyk /mluvnice/

opakujeme slovesa - učebnice str 14 - přečti si článek Co kdo dělá,najdi slovesa, říkej, jaká jsou to slova

str. 14/ cv. 2 - doplň vhodná slovesa a napiš do sešitu sedm vět.

str. 14/3,4,5 - ústní cvičení

Matematika

učebnice str. 10/cv. 40 - ústně

                   str. 11/47 ústně

-promysli si slovní úlohy 41 - 43 na str. 11

- popros rodiče o pětiminutovku na násobení a dělení 1-5

Prvouka

- učebnice str. 8 - Cesta do školy - přečti si pravidla pro chodce a připomeň si dopravní značky

- vyprávěj o své cestě do školy a o bezpečném chování na ulici

- nakresli semafor, popiš jednotlivé světelné signály, nakresli tři dopravní značky 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 16.9.2020

Vloženo: 16.9.2020

Matematika

- ústní procvičování násobení a dělení 1-5

- učebnice str. 6/24 - ústně jsme zvětšili daná čísla o 3,10,8

- str. 7/26 - slovní úlohu vyřeš do sešitu

Český jazyk / literatura/

- čítanka str. 9 - báseň Muzeum - přečti si a nauč se na příští hodinu literatury zpaměti

- str. 10 - 11 Odměna za dopadení zloděje - hlasité čtení a reprodukce přečteného textu

Pracovní činnosti

- volné téma - plavecký bazén, slunečnice

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 15.9.2020

Vloženo: 14.9.2020

Český jazyk /mluvnice/

- opakujeme samohlásky a souhlásky,dvojhlásky/dělení/- uč.str.9/cv.2

- v učebnici str.12/1 - článek o vzniku obrázku,přečti a všimni si vyznačených slov,odpověz si na otázky a)-d)

- do sešitu si opiš růžový rámeček na str.12 ( co jsou spojky)

- vypracuj cv. 2 na str.12 podle daných vzorců tvoř souvětí

- zjisti,co znamenají pozdravy - str.11/3

Psaní

- napiš jména a příjmení pěti spolužáků ze třídy( libovolný výběr),dbej na úpravu,dej si záležet

- napiš pět slov k těmto okruhům( příroda,moje záliby,doprava)

Matematika

- uč.str.7/27,28 - ústně

- vyřeš do sešitu str.6/22,23

- opakujeme násobení a dělení  (1 - 5)

- Matematický král

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 14.9.2020

Vloženo: 13.9.2020

Český jazyk/mluvnice/

- ústně si odůvodni pravopis ú,ů

- učebnice str.9/cv.4 - do sešitu narýsuj tři sloupce,nadepiš ú,ů(uvnitř slov),ů(na konci slov) a ke každému napiš pět slov

- napiš větu oznamovací,tázací,rozkazovací a přací,použij ve větách následující spojení: ud-chaný závodn-k, č-sté bot-, hejno j-řiček, druh- den

- učebnice str.11/1 - přečti si Pameliny pozdravy a odpověz na modré otázky a-g

Sloh  str 11/2 - zelený rámeček/odpověz si na otázky- ústně/,napiš dvě vybrané odpovědi a nakresli obrázek

Matematika  uč.str.6/cv.18 - sleduj řešení slovní úlohy

- do sešitu str.6/cv.19,21- zápis,výpočet,odpověď

- vypočítej příklady/písemně/,početní výkony v závorce provádíme nejdříve

(20 + 8) + 9 =         66 - (15 - 7) =

(9 + 33) + 10 =       49 - (5 + 3)  =

 7 + (41 + 7) =        90 - (80 - 30) =

83 - (9  -  3) =         79 - (11 - 8)  =

Prvouka - učebnice str.7 - opakujeme pravidla slušného chování

- přečti si o přátelství,slušnosti,úctě - uveď příklady ze života

 

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 11.9.2020

Vloženo: 10.9.2020

 

Český jazyk/mluvnice/

- dnes opakujeme psaní ú,ů a pracujeme s učebnicí na str.10/cv.1 

 - přečti si článek Důchodce,odůvodni ústně psaní ú,ů ve vyznačených slovech

Víš odpověď na otázku a)?

Pozor na psaní ú ve slovech v modrém rámečku.

1.Vyjmenuj souhlásky tvrdé,odůvodni psaní y,ý.

2.Vyjmenuj souhlásky měkké.

3.Jak říkáme souhláskám b,f,l,m,p,s,v,z ?

- napiš do sešitu tři řádky z 3.cv.na str.10 

Matematika/geometrie/

- učebnice str.9 - bod/zopakuj si,jak body označujeme/

- vypracuj do sešitu cv.1,2 na str.9/rýsuj ořezanou tužkou/

Prvouka

- uč.str.7- přečti si o pravidlech slušného chování,vzpomeň si,o jakých pravidlech jsme si v minulé hodině společně vyprávěli

Hudební výchova

Zazpívej si pro radost svoji nejoblíbenější písničku.

Krásný víkend přeje vaše tř.uč.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY 10.9.2020

Vloženo: 9.9.2020

Český jazyk /mluvnice/

Opakujeme učivo 2.roč.- učebnice str.7cv.2- přečti si o slabikách a doplň si  ústně do vět:

1.Věta se skládá ze......

2.Slova se skládají ze.....

3.Neslabičná slova jsou....

4.Slova dělíme podle....

- str.7.cv.4 - přepiš do sešitu slova,naznač možnosti  rozdělení slov na konci řádku podle vzoru

- napiš slovo s co největším počtem slabik

Anglický jazyk

Domácí úkoly z angličtiny na tento týden byly poslány všem rodičúm  emailem.

Matematika 

- učebnice str. 5/16 - doplň správně znaky/pracuj ústně/

cv.17 na str. 5  vypracuj do sešitu

- ústně procvičuj násobky 2,3,4,5

Prvouka

Opakujeme učivo 2.ročníku - uč.str.4 - 5, zahraj si hru společně s rodiči a upevni si vědomosti o přírodě,rostlinách a zvířatech

 

DOMÁCÍ ÚKOLY  9.9.2020

Vloženo: 8.9.2020

Český jazyk/ literatura/

V Čítance si přečti Pohádkuzmrzlinové chaloupce na str.6 - 8. Prostřídej hlasité čtení s tichým čtením. Napiš odpovědi na následující otázky k přečtenému textu.

  1. Jaké postavy v pohádce vystupují?
  2. Jakou chaloupku si postavili ježibabka a ježidědek?
  3. Proč ji postavili?
  4. Koho se snažili do ní nalákat?
  5. Jak chaloupka vypadala?
  6. Co se s chaloupkou stalo?

Matematika -  ústně procvičujeme násobení a dělení 1-5

- učebnice str.4/10 čti čísla a tužkou znázorni na číselné ose

str4/11 - zvětši čísla v tabulce o 8. Jak budeš úlohu řešit?

str.5/12- přečti si slovní úlohu,zápis a znázornění,

podobně vyřeš slovní úlohu 13.

- do sešitu zapiš řady čísel cv.15/a,b,c na str.5

Pracovní činnosti -  záložka do knihy/můžeš ji vyrobit z čtvrtky nebo z papíru s pohádkovou postavou/

 

DOMÁCÍ ÚKOLY - 8.9.2020

Vloženo: 7.9.2020

Český jazyk: Učebnice str.6/2 - přečti si cvičení a zopakuj si druhy vět

Napiš větu oznamovací,tázací a rozkazovací - pracuj s textem  ze své oblíbené knížky nebo z učebnice.

str.6/4 - odpověz si na otázky a pozoruj,jak se mění melodie na konci věty.

str.7/1- po přečtení textu Jedenáct písniček ​​​​​​odpověz na modře vyznačené otázky otázky a zazpívej jednu z písniček.

Vypiš slova jednoslabičná,dvojslabičná a trojslabičná.

Matematika: učebnice str.4/5- přepiš do sešitu vzor zápisu slovní úlohy a úlohu vyřeš

str.4/7- procvičuj ústně odčítání do 100

-vypracuj do sešitu slovní úlohy 8,9 na str.4

-trénuj násobení a dělení 1-5/popros rodiče o příklady

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

Vloženo: 7.9.2020

Vážení rodiče žáků 3.C,

od pátku 4.9.2020 jednáme s hygienickou staniicí o oznámení skutečnosti,že jedna žákyně podle sdělení rodičů je po testování Covid-19 pozitivní.

Dnes v 16,45 hod. byla pro tuto třídu hygienickou stanicí nařízena od zítřka 8.9.2020 karanténa do 12.9.2020. Hygienická stanice se s každou rodinou spojí a vše jednotlivě vysvětlí.

Škola pro Vaše děti začne opět v pondělí 14.9.2020, pokud výsledek testování Vašeho dítěte bude Covid negativní a třída bude pokračovat v běžném režimu podle rozvrhu hodin. 

Omlouváme se, že se tato informace k Vám dostává až nyní, ale hygienická stanice svá vyhodnocení a nařízení karantény sdělila až dnes ve výše zmíněný čas.

Děkujeme za pochopení.

 

ZVLÁŠTNÍ REŽIM TŘÍDY 3. C

Vloženo: 4.9.2020 

Od 7. 9. 2020 bude třída 3.C z hygienických důvodů ve zvláštním režimu. 
Nástup do ranní školní družiny pouze v jeden časový termín – 6:45 hodin.
Začátek vyučování je posunut na 8:10 hodin.
Příchod ke škole v 8:05 hodin, třídní učitelka si děti vyzvedne před školou.
Ranní družinové děti převede paní vychovatelka do kmenové třídy v 8:05 hodin.
Přestávky mezi vyučováním budou posunuty o 5 minut:  8:80 – 9:00, 9:45 – 10:05, 10:50 – 11:00, 11:45 – 11:55.
Na oběd půjdou všechny děti z této třídy jako poslední ve 14:05 hodin.
Plavání bude zrušeno do odvolání.
Děkujeme za pochopení.
 

Začátek školního roku
Vloženo: 26.8.2020

Školní rok zahájíme v úterý 1.9.2020 v 8,00 hod.
První hodina končí v 8,45 hod./žáci musí mít roušku s sebou/

Vzhledem k současné situaci se bude první TŘÍDNÍ SCHŮZKA  konat již 1.9. 2020  v 17,00 hodin v kmenové třídě. 
Účast zákonných zástupců je nutná z důvodu podání informací k zajištění bezpečného provozu školy.

Prosím všechny rodiče o pravidelné sledování webových stránek školy / Aktuality/ a stránek třídy.

Hezký zbytek prázdnin přeje vaše tř. učitelka.

 

Dopravní hřiště                                                                                                             Vloženo: 2.9.2020

V úterý 8.9. půjdeme na dopravní hřiště na Prosek. Sraz v 7,45 hod. před budovou Bumbálku.Po návratu do školy pokračuje výuka dle rozvrhu. S sebou helmu na kolo, do batůžku pití, svačinu a dobrou náladu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Počasí

Počasí dnes:

23. 10. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

O naší škole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Mauris ac congue lectus, id feugiat libero. Vestibulum interdum velit ut arcu consequat ullamcoper. Quisque non venenatis enim. Fusce pharetra non est in laoreet. Sed a elit non nunc imperdiet dapibus. Aenean in dolor lobortis, vulputate massa a, sollicitudin mi. Suspendisse tempus turpis enim, eget faucibus urna congue quis. Praesent condimentum id est ultrices hendrerit. Duis diam lerem, rhoncus non luctus sit amet, efficitur vel felis. Donec aliquam molestie ipsum, sit amet elementum quam rhoncus ac. Nam vel enim fermentum, scelerisque odio vel, feugiat urna.