ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně

Telefon:  283 891 449
E- mail: koprivova@zs-spitalska.cz
Konzultační hodiny: 
pátek 8 - 8,45 hod, po předchozí telefonické, e- mailové nebo osobní domluvě

Kariérová poradkyně

Telefon: 283 891 449
E- mail: kolarovad@zsspitalska.cz
Konzultační hodiny:
po dohodě

 

            Školní rok 2021/2022

 

   

 

     Vážení a milí hosté veletrhu Schola Pragensis!
26. ročník veletrhu vzdělávání Schola Pragensis letos opět neproběhne prezenčně. Proto pro vás
připravujeme veletrh v online podobě, který umožní všem uchazečům a zájemcům o studium získat
potřebné informace.
Schola Pragensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 25. listopadu 2021 v 10.00 hodin živým přenosem ze studia z Kongresového centra Praha. Přenosy budou pokračovat až do soboty 27. listopadu 2021. Ale ani
poté Schola Pragensis online neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2022, kdy budou
průběžně poskytovány důležité informace o možnostech vzdělávání v hlavním městě Praze a zejména pak budou k dispozici jednotlivé prezentace škol – vše na: www.scholapragensis.online


Aktuální informace k veletrhu naleznete také na Facebooku a Instagramu.
APLIKACE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ!
Operační systém iOS (Apple) – Apple Store
Operační systém Android – Google Play
Věříme, že náhradní podoba veletrhu vás zaujme a pomůže vám s výběrem střední školy.
Realizační tým veletrhu Schola Pragensis 2021

 

 

 

 

Dobrý den, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážené vedení školy,

naše Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, Praha 10, plánuje nejen na sobotu 13. 11. 2021 od 17 hodin dny otevřených dveří.

S ohledem na epidemiologickou situaci proběhnou nejbližší dny otevřených dveří ONLINE na této adrese: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlhZGZiM2MtODBmMS00MzAxLWI1MjAtNjZhZGNiMWZjYjcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226666305a-2cae-4cd3-945d-d19982341d0a%22%2c%22Oid%22%3a%22764239dd-3367-460c-bba3-455964c7ff64%22%7d

Veškeré informace o dnech otevřených dveřích jsou k nalezení na našich webových stránkách www.ssesp10.cz a v propagačním letáčku v příloze této zprávy.

 

Na dny otevřených dveří jste srdečně zváni.

 

 

 

 

 

     TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

     Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze 
     vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:


     Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:


    1. termín: úterý 12. dubna 2022
    2. termín: středa 13. dubna 2022


    Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

     1. termín: úterý 19. dubna 2022
     2. termín: středa 20. dubna 2022


      Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
      na dny:

     1. termín: úterý 10. května 2022
     2. termín: středa 11. května 2022

 

     POZOR!                       Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami do konce listopadu!

 

     Důležité!

     PhDr. Vaňková - PPP - ruší všechny pohovory s rodiči žáků 9. tříd k profi vyšetření.
     Výsledky sdělí rodičům telefonicky.

 

    

      Schůzka rodičů 9. tříd k volbě povolání se uskuteční v úterý 14. 9. v 17 hodin v jídelně školy. Informace k přijímacímu řízení. 

 

 

 

Školní rok 2020/2021

   

           Podmínky pro účast na přijímacích zkouškách na střední školy 3. - 6. 5. 2021


                Žák nemá příznaky onemocnění COVID – 19.  

                Nově je stanovena povinnost mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví účastníkům   
                přijímacího řízení podrobit se neinvazivnímu antigennímu testování před přijímací zkouškou.
                Základní možností je testování provedené ve škole nejvíce 7 dní před přijímací zkouškou.


          Další informace budou uvedeny na stránkách tříd.

 

         Změny ohledně přijímacích zkoušek. Jde ale pouze o posunutí termínů. Na čtyřletých oborech se  
         budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května. Původně měly být jednotné
         přijímací zkoušky mezi 12. a 15. dubnem.

 

     Ze stránky www.msmt.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu od 2. ledna do 31. března s tím, že původně byl termín jen do poloviny února. „Předpokládáme, že to těmto školám umožní dostatečný prostor pro hodnocení práce či výkonu uchazečů s tím, že budou zkoušky rozloženy v čase do delšího období,“ doplňuje Robert Plaga.

 

       

      Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory    
      vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud
      se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

    Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2020
  2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2021

     Přihlášky se podávájí na speciálních tiskopisech (formuláři), na školy s talentovými zkouškami s modrým podtiskem, na ostatní
      s růžovým.

 

    Návod pro vyplnění přihlášky.

 

 

       PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE MAJÍ KONAT 12. A 13. 4. 2021.

 

 

 

       Schůzka rodičů k volbě povolání - 9. třídy, se uskuteční 14. 9. v 17 hodin ve školní jídelně.  

 

 

 

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ve školním roce 2019/2020

 

Pro rodiče žáků, kteří se dostali na gymnázium z pátých a sedmých ročníků!

Nezapomeňte si nechat potvrdit zápisové lístky. Paní ředitelka je zítra, tj. 17. 6. ve škole do 10 hodin, potom až po dvanácté. Zápisový lístek musí být vyplněný. Vzor najdete na internetu. Pokud potřebujete poradit, stavte se za mnou. Od osmi hodin jsem ve škole.

Dana Kolářová

 

 

Tak ještě jednou.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE OCITLI „POD ČAROU“.

Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „speciální zákon“) nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů.

Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky: 
existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.
Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

 

Přijímací zkoušky 8. června pro 9. třídy, 9. června pro 5. a 7. třídy. Každý dostane pozvánku ke zkouškám poštou. Pokud včas nepřijde, volejte na střední školu.

Zápisové lístky si rodiče přijatých žáků 5. a 7. tříd mohou vyzvednout v dopoledních hodinách ve škole.

 

Odvolání se u letošních přijímaček na SŠ ruší. Druhé kolo bude.
V minulých letech měli uchazeči, kteří se umístili těsně pod čarou, šanci na zvrácení nepříznivého osudu prostřednictvím písemného odvolání. Letos to bude jinak. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí se ruší kvůli zjednodušení a urychlení přijímacího procesu.
Jména na seznamech přijatých nejsou, každý má svůj kód.
Nahradit odvolání má institut takzvaného nového rozhodnutí. Na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří si vyberou jinou školu, bude moci přijmout původně odmítnuté žáky přímo ředitel školy. Samozřejmě musí s tímto krokem vyčkat do doby, kdy budou odevzdané zápisové lístky.
Nové rozhodnutí se na rozdíl od dřívějšího odvolání řeší pouze na úrovni školy, tedy bez zásahu krajského úřadu. Ředitelé by na školním webu měli zveřejnit počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků. Jak vše proběhne formálně a zda nebudou vydávání nových rozhodnutí provázet zmatky, ukážou následující týdny.
Sledujte volná místa
Co zůstává stejné, jsou druhá kola přijímacích řízení pro ty, kteří v prvním kole neuspěli. Vyhlašovat je budou opět školy, které v prvním kole nenaplní své kapacity. V druhém kole už není počet přihlášek nijak omezený.
Přehled škol v daném kraji, na něž je možné se v druhém a dalších kolech hlásit, najdou zájemci na webových stránkách krajských úřadů, v případě pražských škol na webu magistrátu. Zmíněné weby se vyplatí sledovat průběžně, seznamy volných míst se aktualizují. Není vyloučené, že se na některých školách bude přijímat ještě v době prázdnin.
Koho vezmou a koho ne?
O přijetí rozhoduje ředitel střední školy, přičemž splnit musí pouze následující: výsledek jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky se má na celkovém hodnocení podílet minimálně šedesáti procenty, v případě gymnázií se sportovní přípravou nejméně čtyřiceti procenty.
Všechno ostatní je v kompetenci školy. Tedy například i to, zda budou uchazeči kromě jednotných testů skládat školní přijímačky a v jaké podobě, případně zda dostanou body za dobré známky na vysvědčení nebo za účast v olympiádách a soutěžích.
Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je padesát. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena.
Jakmile uchazeči vyplní didaktické testy, škola je ještě v den konání jednotných přijímaček naskenuje a odešle Cermatu k vyhodnocení. Ten je opraví a výsledky do sedmi kalendářních dnů zpřístupní oběma školám, které uchazeč uvedl v přihlášce. Škola má pak pouze jeden den na to, aby určila výsledné pořadí a zveřejnila seznam přijatých žáků na svých webových stránkách a v papírové podobě na přístupném místě ve škole. Písemné oznámení dostanou poštou pouze nepřijatí.
Pro ty, kteří slaví úspěch, ovšem povinnosti nekončí. Musejí se rozhodnout, zda ke studiu na vybranou školu nastoupí, a dát jí to na vědomí. Že má uchazeč o studium zájem, potvrdí tak, že řediteli střední školy pošle správně vyplněný zápisový lístek. Jedná se o povinný krok, který je nutné udělat do pěti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Kdo lístek neodešle, vzdává se svého práva na přijetí. Neodevzdá ho tedy ten, kdo na danou školu nastoupit nechce, například proto, že se dostal i jinam.
Zapsaný uchazeč své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy ho přijala jiná škola na základě takzvaného nového rozhodnutí ředitele, které letos nahradí odvolání. Zápisový lístek mu škola v takovém případě po předložení výsledku nového rozhodnutí vrátí, aby ho mohl odevzdat na škole, kam se nakonec dostal.
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020

 

pro obory vzdělávání středních škol skupiny 82   od 2.1. do 15. 1. 2019

pro obory vzdělávání v konzervatoři od 15. 1. do 31. 1. 2019

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA NAŠÍ ŠKOLE

Přihlášky na SŠ a gymnázia – přihlášky lze zakoupit v prodejnách knih, např. LUXOR, v prodejnách SEVT, stáhnout z internetu. Formuláře přihlášek ve formátu XLS jsou k dispozici ke stažení také na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy.
Přihlášky mohou žáci doručovat na střední školy až po ukončení prvního pololetí, tedy až po 31. lednu 2021.

 

 

 

Postup při podání přihlášky:
Žáci si zajistí přihlášky.
Přihlášku si žáci spolu s rodiči vyplní sami na první straně – včetně podpisu žáka a podpisu zákonného zástupce. ( Na základě informací střední školy doplní případně i potvrzení od lékaře.)

Na druhé straně přihlášky vyplní IZO školy, chování a jednotlivé předměty se známkami. Odevzdají třídní učitelce, která známky zkontroluje a doplní průměry.

Vyplněnou přihlášku potvrdí ředitel školy.


Rodiče si zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu do 1. 3. 2021, doporučuji osobní doručení nebo zaslání doporučeně.

Žáci konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Na některých školách jsou i školní přijímací zkoušky.


Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut.
Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut.


Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení
z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Uchazeč koná písemný test z předmětu Český jazyk a literatura a písemný test z předmětu Matematika dvakrát. (Podruhé na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá.) Uchazeči se do celkového hodnocení započítává    lepší    výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Součástí celkového hodnocení přijímacího řízení jsou:

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky – součet bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky

2. výsledky vzdělávání uchazeče na základní škole – bodové hodnocení vysvědčení za I. a 2. pololetí
8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy (některé školy chtějí vysvědčení jen za 2. pololetí
8. ročníku, některé pouze za 9. třídu 1. pololetí)

3. účast na olympiádách, soutěžích a projektech v okresním, krajském nebo republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd, doložená prokazujícím dokladem při podání přihlášky

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2021.
Termín odevzdání přihlášek na školy s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020

 

Přihlášku vyplňte čitelně (nejlépe tiskacím písmem). Nepoužívejte obyčejnou tužku. K opravě chyb nepoužívejte bělobu, opravnou bílou pásku ani přelepení samolepkou.

 

Podrobnější vysvětlení k poznámkám v tiskopisu přihlášky.

1) Rodné příjmení: Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.

 

2) Jméno uchazeče: Popřípadě jména uvádí zejména cizinci podle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, případně náhradní doklad).
3) Rodné číslo: Uvádí uchazeč konající JZ.
Pro údaj platí, že je podle § 60b odst. 3 školského zákona vyžadován pro registr jen u uchazečů, kteří konají JZ (obory s MZ bez oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“). Školský zákon nevyžaduje jeho uvádění od uchazečů podávajících přihlášku do oborů středního vzdělání s výučním listem, oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“. Uchazeč jej ale může v přihlášce uvést z vlastní vůle i u jiných oborů vzdělání. Výsledky JZ jsou tímto způsobem pro hodnocení anonymizovány a dále slouží především k tomu, aby lepší výsledek z testů konaných v obou termínech JZ byl zaslán školám, na které se v 1. kole přijímacího řízení uchazeč řádně přihlásil do oborů s MZ.
4) Stupeň podpůrných opatření: Jde o základní informaci škole, zda uchazeč je nebo není osobou se speciálními vzdělávacími potřebami, která žádá úpravu podmínek v přijímacím řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Vychází se z žádosti uchazeče (jen pro 1. stupeň), případně přiloženého doporučení školského poradenského zařízení (zejména pro 2. až 5. stupeň).
5) Název a adresa střední školy: Uvádí se zde údaje o školách a oborech vzdělání, případně o odborných zaměřeních podle školních vzdělávacích programů s tím, že 1. škola a obor vzdělání jsou uvedeny vždy a 2. škola a obor vzdělání se na tiskopise uvádí jen v 1. kole přijímacího řízení v případě podání dvou přihlášek (k 1. březnu). Pokud se uchazeč v 1. kole přijímacího řízení hlásí na 2 školy (obory vzdělání), uvádí se tyto školy (obory vzdělání) na obou tiskopisech ve stejném pořadí.
Uchazeč může jako dosud podat v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku až 2 přihlášky (každou na jednu školu a obor vzdělání či na jednu školu pro 2 obory vzdělání, případně pro 2 různá zaměření školních vzdělávacích programů) do 1. března na obory bez talentové zkoušky (přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání nebo přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání nebo přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání) podle § 60a odst. 4 a 5 školského zákona.
Současně zapsané pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje. Zájem o obor vzdělání vyjadřuje uchazeč na str. „B“ pod položkou „Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další“, případně v přílohách k přihlášce doložením např. výsledků ze soutěží. Následně uchazeč, pokud byl přijat, uplatněním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání denní formy vzdělávání v dané střední škole (vyjádří svoji preferenci školy a oboru vzdělání). Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána JZ v přijímacím řízení pro obory s MZ.
6) Ročník SŠ: Uvádí se v případě podání přihlášky uchazečem pro přijetí do vyššího než prvního ročníku SŠ (podle § 63 školského zákona).
Vyplňuje i uchazeč hlásící se do prvního ročníku vyššího stupně středního vzdělávání v šestiletém gymnáziu (do třetího ročníku - tercie) a osmiletém gymnáziu (do pátého ročníku - kvinty).
7) Jednotná zkouška: Vyplňuje jen uchazeč, který se v přihlášce podané pro 1. kolo přijímacího řízení do 30. listopadu přihlásil i na obor GSP. Při podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března na obor s MZ bez talentové zkoušky, pokud se přihlásil jen na jeden obor GSP, uvádí v přihlášce podle § 62 odst. 7 školského zákona, na které škole bude podruhé konat JZ podle § 60c odst. 1 školského zákona.
Uchazeč, který v 1. kole přijímacího řízení podal obě přihlášky jen na obory s MZ bez talentové zkoušky, kde se JZ koná, koná JZ v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
8) Ano / Ne: Uchazeč volí správný údaj a nehodící údaj přeškrtne.
9) Termín školní přijímací zkoušky: Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky, pokud je stanovený ředitelem školy při vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterého se uchazeč zúčastní.
10) Zákonný zástupce uchazeče: Vyplní a podepíše zákonný zástupce uchazeče při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo např. na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu (vkládá se jako příloha přihlášky).
11) IZO školy: Uvádí se údaj z vysvědčení, ze kterého je zde uveden opis hodnocení (klasifikace) potvrzený školou (ve které žák ukončil povinnou školní docházku).
12) Chování a prospěch uchazeče ze školy: Vyplňuje uchazeč v případě, že jsou součástí přihlášky vysvědčení nebo jejich ověřené kopie uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Pokud na základě žádosti vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola), jde o opis klasifikace z vysvědčení (z příslušných ročníků) na přihlášce potvrzené školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. v takovém případě tento opis nahrazuje předložení dokladů nebo jejich ověřených kopií uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Uvádí se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání, zpravidla za poslední dva ročníky základní nebo příslušné střední školy. O úspěšném ukončení příslušného středního vzdělání se pro zkrácené studium se přikládají doklady požadované pro přijímací řízení podle § 84 a 85 školského zákona a pro nástavbové studium požadované podle § 83 školského zákona.
13) Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další: Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání. Uchazeč vyjadřuje svůj zájem o obor vzdělání, zejména svými aktivitami a dosaženými úspěchy, např. výsledky v dovednostních soutěžích.
14) Průměrný prospěch: Uvádí se průměrný prospěch ze všech povinných (včetně povinně volitelných) vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.
15) Listů příloh: Uvede se počet listů v příloze přihlášky. Přiložené doklady lze doložit na jedné škole u podání obou přihlášek do 2 oborů vzdělání, případně 2 různých zaměření školních vzdělávacích programů jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky lze uvést číslo spisu školy, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy).
ověřené kopie uvedené v § 1 odstavci 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Použité zkratky:
JZ        Jednotná přijímací zkouška
            (jednotná zkouška)
MZ        Maturitní zkouška
GSP     Gymnázium se sportovní přípravou
 

 

Prezentační katalog středních škol Středočeského kraje
Žáci, kteří ještě nejsou rozhodnuti, kam podají přihlášku, najdou na jednom místě potřebné informace o  středních školách z Prahy a blízkého okolí. Bez dlouhého hledání na internetu si mohou žáci dle adresáře otevřít kteroukoliv SŠ, která je zajímá a dozvědět se informace platné pro školní rok 2020/2021.

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete také najít například na internetových adresách www.infoabsolvent.czwww.nuov.czwww.msmt.czwww.atlasskolstvi.cz.


Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí,. Škola spolu se dvěma přihláškami vydává žákům i zápisový lístek. Tento se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Pozor, je nepřenosný a až na dva případy ho nelze vzít zpět. Pokud po nepřijetí podal žák úspěšné odvolání, může si zápisový lístek přenést ze školy, kde ho uplatnil, na tuto novou školu. Stejně tak lze zápisový lístek přenést v případě, kdy byl žák po vykonání talentových zkoušek na školu přijat, současně však úspěšně vykonal přijímací zkoušku v oboru bez talentové zkoušky.
Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí.
K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři.

 

Užitečné adresy:

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 9
U Nové školy 871
Praha 9 – Vysočany
190 00
Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939
E-mail: poradna9@seznam.cz
Vedoucí pracoviště a zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Stolařová
Psycholog pro naši školu: Mgr. Nikola Syrovátková,  syrovatkova.poradna9@seznam.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, pátek 3. 12. 2021
polojasno 3 °C 0 °C
sobota 4. 12. déšť se sněhem 6/0 °C

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

Základní škola Špitálská - hlavní budova

3D prohlídka školy - prohlédněte si školu virtuálně z pohodlí domova
 Stisknutím odkazu “3D prohlídka školy” se dostanete k mapě, kde si můžete otevřít virtuální prohlídku. Můžete se rozhlíže a "procházet po chodbách i učebnách. Z každého místa se lze otočit a podívat okolo sebe pod úhlem 360°. Na straně je vám k dispozici tzv. sidebar, tedy nabídka, ze které si můžete vybrat konkrétní místo, které si chcete prohlédnout, jako například: učebny, vstup do školy, školní družina, jídelna, sportovní areál či další zajímavá místa ve škole.