ZŠ Špitálská
ZŠ ŠpitálskáBrána do spokojeného života

Výchovné a kariérové poradenství

Výchovná poradkyně

Telefon:  283 891 449
E- mail: koprivova@zs-spitalska.cz
Konzultační hodiny: 
pátek 8 - 8,45 hod, po předchozí telefonické, e- mailové nebo osobní domluvě

Kariérová poradkyně

Telefon: 283 891 449
E- mail: kolarovad@zsspitalska.cz
Konzultační hodiny:
po dohodě

 

Školní rok 2020/2021

 

       PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE MAJÍ KONAT 12. A 13. 4. 2021.

 

 

       Schůzka rodičů k volbě povolání - 9. třídy, se uskuteční 14. 9. v 17 hodin ve školní jídelně.  

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ve školním roce 2019/2020

 

Pro rodiče žáků, kteří se dostali na gymnázium z pátých a sedmých ročníků!

Nezapomeňte si nechat potvrdit zápisové lístky. Paní ředitelka je zítra, tj. 17. 6. ve škole do 10 hodin, potom až po dvanácté. Zápisový lístek musí být vyplněný. Vzor najdete na internetu. Pokud potřebujete poradit, stavte se za mnou. Od osmi hodin jsem ve škole.

Dana Kolářová

 

 

Tak ještě jednou.

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE OCITLI „POD ČAROU“.

Podle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen „speciální zákon“) nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů.

Touto možností je žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky: 
existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Tedy vydat nové rozhodnutí může až poté, kdy uběhne lhůta pro podání žádosti o nové rozhodnutí všem uchazečům a teprve po shromáždění všech došlých žádostí může rozhodnout (je nutné počkat i na žádosti, které byly podány poslední den lhůty na poště). Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.
Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

 

Přijímací zkoušky 8. června pro 9. třídy, 9. června pro 5. a 7. třídy. Každý dostane pozvánku ke zkouškám poštou. Pokud včas nepřijde, volejte na střední školu.

Zápisové lístky si rodiče přijatých žáků 5. a 7. tříd mohou vyzvednout v dopoledních hodinách ve škole.

 

Odvolání se u letošních přijímaček na SŠ ruší. Druhé kolo bude.
V minulých letech měli uchazeči, kteří se umístili těsně pod čarou, šanci na zvrácení nepříznivého osudu prostřednictvím písemného odvolání. Letos to bude jinak. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí se ruší kvůli zjednodušení a urychlení přijímacího procesu.
Jména na seznamech přijatých nejsou, každý má svůj kód.
Nahradit odvolání má institut takzvaného nového rozhodnutí. Na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří si vyberou jinou školu, bude moci přijmout původně odmítnuté žáky přímo ředitel školy. Samozřejmě musí s tímto krokem vyčkat do doby, kdy budou odevzdané zápisové lístky.
Nové rozhodnutí se na rozdíl od dřívějšího odvolání řeší pouze na úrovni školy, tedy bez zásahu krajského úřadu. Ředitelé by na školním webu měli zveřejnit počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků. Jak vše proběhne formálně a zda nebudou vydávání nových rozhodnutí provázet zmatky, ukážou následující týdny.
Sledujte volná místa
Co zůstává stejné, jsou druhá kola přijímacích řízení pro ty, kteří v prvním kole neuspěli. Vyhlašovat je budou opět školy, které v prvním kole nenaplní své kapacity. V druhém kole už není počet přihlášek nijak omezený.
Přehled škol v daném kraji, na něž je možné se v druhém a dalších kolech hlásit, najdou zájemci na webových stránkách krajských úřadů, v případě pražských škol na webu magistrátu. Zmíněné weby se vyplatí sledovat průběžně, seznamy volných míst se aktualizují. Není vyloučené, že se na některých školách bude přijímat ještě v době prázdnin.
Koho vezmou a koho ne?
O přijetí rozhoduje ředitel střední školy, přičemž splnit musí pouze následující: výsledek jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky se má na celkovém hodnocení podílet minimálně šedesáti procenty, v případě gymnázií se sportovní přípravou nejméně čtyřiceti procenty.
Všechno ostatní je v kompetenci školy. Tedy například i to, zda budou uchazeči kromě jednotných testů skládat školní přijímačky a v jaké podobě, případně zda dostanou body za dobré známky na vysvědčení nebo za účast v olympiádách a soutěžích.
Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je padesát. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena.
Jakmile uchazeči vyplní didaktické testy, škola je ještě v den konání jednotných přijímaček naskenuje a odešle Cermatu k vyhodnocení. Ten je opraví a výsledky do sedmi kalendářních dnů zpřístupní oběma školám, které uchazeč uvedl v přihlášce. Škola má pak pouze jeden den na to, aby určila výsledné pořadí a zveřejnila seznam přijatých žáků na svých webových stránkách a v papírové podobě na přístupném místě ve škole. Písemné oznámení dostanou poštou pouze nepřijatí.
Pro ty, kteří slaví úspěch, ovšem povinnosti nekončí. Musejí se rozhodnout, zda ke studiu na vybranou školu nastoupí, a dát jí to na vědomí. Že má uchazeč o studium zájem, potvrdí tak, že řediteli střední školy pošle správně vyplněný zápisový lístek. Jedná se o povinný krok, který je nutné udělat do pěti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Kdo lístek neodešle, vzdává se svého práva na přijetí. Neodevzdá ho tedy ten, kdo na danou školu nastoupit nechce, například proto, že se dostal i jinam.
Zapsaný uchazeč své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy ho přijala jiná škola na základě takzvaného nového rozhodnutí ředitele, které letos nahradí odvolání. Zápisový lístek mu škola v takovém případě po předložení výsledku nového rozhodnutí vrátí, aby ho mohl odevzdat na škole, kam se nakonec dostal.
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020

 

pro obory vzdělávání středních škol skupiny 82   od 2.1. do 15. 1. 2019

pro obory vzdělávání v konzervatoři od 15. 1. do 31. 1. 2019

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA NAŠÍ ŠKOLE

Přihlášky na SŠ a gymnázia – přihlášky lze zakoupit v prodejnách knih, např. LUXOR, v prodejnách SEVT, stáhnout z internetu. Přihlášky mohou žáci doručovat na střední školy až po ukončení prvního pololetí, tedy až po 31. lednu 2020.

Postup při podání přihlášky:
Žáci si zajistí přihlášky.
Přihlášku si žáci spolu s rodiči vyplní sami na první straně – včetně podpisu žáka a podpisu zákonného zástupce. ( Na základě informací střední školy doplní případně i potvrzení od lékaře.)

Na druhé straně přihlášky vyplní IZO školy, chování a jednotlivé předměty se známkami. Odevzdají třídní učitelce, která známky zkontroluje a doplní průměry.

Vyplněnou přihlášku potvrdí ředitel školy.


Rodiče si zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu do 1. 3. 2020, doporučuji osobní doručení nebo zaslání doporučeně.

Žáci konají jednotnou přijímací zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Na některých školách jsou i školní přijímací zkoušky.


Písemný test z předmětu Český jazyk a literatura trvá 60 minut.
Písemný test z předmětu Matematika trvá 70 minut.


Pro uchazeče se speciálně vzdělávacími potřebami je délka trvání testu navýšena dle doporučení
z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Posudek je nutné odevzdat společně s přihláškou.

Uchazeč koná písemný test z předmětu Český jazyk a literatura a písemný test z předmětu Matematika dvakrát. (Podruhé na škole, která je na přihlášce uvedena jako druhá.) Uchazeči se do celkového hodnocení započítává    lepší    výsledek písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.

Součástí celkového hodnocení přijímacího řízení jsou:

1. výsledky jednotné přijímací zkoušky – součet bodů z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky

2. výsledky vzdělávání uchazeče na základní škole – bodové hodnocení vysvědčení za I. a 2. pololetí
8. třídy a za 1. pololetí 9. třídy (některé školy chtějí vysvědčení jen za 2. pololetí
8. ročníku, některé pouze za 9. třídu 1. pololetí)

3. účast na olympiádách, soutěžích a projektech v okresním, krajském nebo republikovém kole v předmětech matematika, český jazyk, cizí jazyk, fyzika, biologie, chemie, dějepis, občanská výchova a základy společenských věd, doložená prokazujícím dokladem při podání přihlášky

Termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2020.
Termín odevzdání přihlášek na školy s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019

Podrobnější vysvětlení k poznámkám v tiskopisu přihlášky.

1) Rodné příjmení: Uvede se pouze v případě, pokud se liší od příjmení stávajícího.
2) Jméno uchazeče: Popřípadě jména uvádí zejména cizinci podle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas, případně náhradní doklad).
3) Rodné číslo: Uvádí uchazeč konající JZ.
Pro údaj platí, že je podle § 60b odst. 3 školského zákona vyžadován pro registr jen u uchazečů, kteří konají JZ (obory s MZ bez oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“). Školský zákon nevyžaduje jeho uvádění od uchazečů podávajících přihlášku do oborů středního vzdělání s výučním listem, oborů zkráceného studia a oborů skupiny „82 Umění a užité umění“. Uchazeč jej ale může v přihlášce uvést z vlastní vůle i u jiných oborů vzdělání. Výsledky JZ jsou tímto způsobem pro hodnocení anonymizovány a dále slouží především k tomu, aby lepší výsledek z testů konaných v obou termínech JZ byl zaslán školám, na které se v 1. kole přijímacího řízení uchazeč řádně přihlásil do oborů s MZ.
4) Stupeň podpůrných opatření: Jde o základní informaci škole, zda uchazeč je nebo není osobou se speciálními vzdělávacími potřebami, která žádá úpravu podmínek v přijímacím řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení. Vychází se z žádosti uchazeče (jen pro 1. stupeň), případně přiloženého doporučení školského poradenského zařízení (zejména pro 2. až 5. stupeň).
5) Název a adresa střední školy: Uvádí se zde údaje o školách a oborech vzdělání, případně o odborných zaměřeních podle školních vzdělávacích programů s tím, že 1. škola a obor vzdělání jsou uvedeny vždy a 2. škola a obor vzdělání se na tiskopise uvádí jen v 1. kole přijímacího řízení v případě podání dvou přihlášek (k 1. březnu). Pokud se uchazeč v 1. kole přijímacího řízení hlásí na 2 školy (obory vzdělání), uvádí se tyto školy (obory vzdělání) na obou tiskopisech ve stejném pořadí.
Uchazeč může jako dosud podat v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku až 2 přihlášky (každou na jednu školu a obor vzdělání či na jednu školu pro 2 obory vzdělání, případně pro 2 různá zaměření školních vzdělávacích programů) do 1. března na obory bez talentové zkoušky (přihláška s růžovým podtiskem pro denní formu vzdělávání nebo přihláška se zeleným podtiskem pro ostatní formy vzdělávání nebo přihláška s hnědým podtiskem pro nástavbové studium, všechny formy vzdělávání) podle § 60a odst. 4 a 5 školského zákona.
Současně zapsané pořadí škol již neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje. Zájem o obor vzdělání vyjadřuje uchazeč na str. „B“ pod položkou „Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další“, případně v přílohách k přihlášce doložením např. výsledků ze soutěží. Následně uchazeč, pokud byl přijat, uplatněním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání denní formy vzdělávání v dané střední škole (vyjádří svoji preferenci školy a oboru vzdělání). Pořadím škol uvedených v přihlášce se nyní určuje, na které škole a v jakém termínu bude konána JZ v přijímacím řízení pro obory s MZ.
6) Ročník SŠ: Uvádí se v případě podání přihlášky uchazečem pro přijetí do vyššího než prvního ročníku SŠ (podle § 63 školského zákona).
Vyplňuje i uchazeč hlásící se do prvního ročníku vyššího stupně středního vzdělávání v šestiletém gymnáziu (do třetího ročníku - tercie) a osmiletém gymnáziu (do pátého ročníku - kvinty).
7) Jednotná zkouška: Vyplňuje jen uchazeč, který se v přihlášce podané pro 1. kolo přijímacího řízení do 30. listopadu přihlásil i na obor GSP. Při podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března na obor s MZ bez talentové zkoušky, pokud se přihlásil jen na jeden obor GSP, uvádí v přihlášce podle § 62 odst. 7 školského zákona, na které škole bude podruhé konat JZ podle § 60c odst. 1 školského zákona.
Uchazeč, který v 1. kole přijímacího řízení podal obě přihlášky jen na obory s MZ bez talentové zkoušky, kde se JZ koná, koná JZ v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
8) Ano / Ne: Uchazeč volí správný údaj a nehodící údaj přeškrtne.
9) Termín školní přijímací zkoušky: Uvádí se jeden z termínů školní přijímací zkoušky, pokud je stanovený ředitelem školy při vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení podle § 60 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) školského zákona, kterého se uchazeč zúčastní.
10) Zákonný zástupce uchazeče: Vyplní a podepíše zákonný zástupce uchazeče při podání přihlášky podle § 60a odst. 1 školského zákona za nezletilého uchazeče, nebo např. na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu (vkládá se jako příloha přihlášky).
11) IZO školy: Uvádí se údaj z vysvědčení, ze kterého je zde uveden opis hodnocení (klasifikace) potvrzený školou (ve které žák ukončil povinnou školní docházku).
12) Chování a prospěch uchazeče ze školy: Vyplňuje uchazeč v případě, že jsou součástí přihlášky vysvědčení nebo jejich ověřené kopie uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Pokud na základě žádosti vyplní škola (zpravidla základní nebo příslušná střední škola), jde o opis klasifikace z vysvědčení (z příslušných ročníků) na přihlášce potvrzené školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. v takovém případě tento opis nahrazuje předložení dokladů nebo jejich ověřených kopií uvedených v § 1 odst. 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Uvádí se chování a prospěch v návaznosti na kritéria přijímání, zpravidla za poslední dva ročníky základní nebo příslušné střední školy. O úspěšném ukončení příslušného středního vzdělání se pro zkrácené studium se přikládají doklady požadované pro přijímací řízení podle § 84 a 85 školského zákona a pro nástavbové studium požadované podle § 83 školského zákona.
13) Schopnosti, vědomosti, zájmy talent uchazeče a další: Údaje lze doplnit ve zvláštní příloze, především v návaznosti na kritéria přijímání. Uchazeč vyjadřuje svůj zájem o obor vzdělání, zejména svými aktivitami a dosaženými úspěchy, např. výsledky v dovednostních soutěžích.
14) Průměrný prospěch: Uvádí se průměrný prospěch ze všech povinných (včetně povinně volitelných) vyučovacích předmětů vypočtený na dvě desetinná místa.
15) Listů příloh: Uvede se počet listů v příloze přihlášky. Přiložené doklady lze doložit na jedné škole u podání obou přihlášek do 2 oborů vzdělání, případně 2 různých zaměření školních vzdělávacích programů jen jednou (ke druhému tiskopisu přihlášky lze uvést číslo spisu školy, kde jsou u první přihlášky doklady vloženy).
ověřené kopie uvedené v § 1 odstavci 1 písm. a) až d) vyhlášky.
Použité zkratky:
JZ        Jednotná přijímací zkouška
            (jednotná zkouška)
MZ        Maturitní zkouška
GSP     Gymnázium se sportovní přípravou
 

Prezentační katalog středních škol Středočeského kraje
Žáci, kteří ještě nejsou rozhodnuti, kam podají přihlášku, najdou na jednom místě potřebné informace o 46 středních školách z Prahy a blízkého okolí. Bez dlouhého hledání na internetu si mohou žáci dle adresáře otevřít kteroukoliv SŠ, která je zajímá a dozvědět se informace platné pro školní rok 2019/2020.

Elektronický Prezentační katalog středních škol pro školní rok 2019/2020 najdete na http:// www.flecr.cz 

Nabídky různých oborů vzdělávání můžete také najít například na internetových adresách www.infoabsolvent.czwww.nuov.czwww.msmt.czwww.atlasskolstvi.cz.

Zde naleznete ke stažení tiskopisy přihlášek na střední školy pro školní rok 2018/2019: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Přijímací řízení na střední školy 2019/2020
Uvádíme informace pro přiímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy (SŠ). Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání.
Do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoře se podávají přihlášky do 30. listopadu 2018, do oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2019.

Seznam přijatých uchazečů bude na SŠ vyvěšen, nepřijatým bude zaslán dopis o nepřijetí,. Škola spolu se dvěma přihláškami vydává žákům i zápisový lístek. Tento se do 10 pracovních dnů ode dne oznámení přijetí (vyvěšení na SŠ) zasílá řediteli SŠ, na kterou byl žák přijat, a potvrzuje tím úmysl žáka se na této škole vzdělávat. Pozor, je nepřenosný a až na dva případy ho nelze vzít zpět. Pokud po nepřijetí podal žák úspěšné odvolání, může si zápisový lístek přenést ze školy, kde ho uplatnil, na tuto novou školu. Stejně tak lze zápisový lístek přenést v případě, kdy byl žák po vykonání talentových zkoušek na školu přijat, současně však úspěšně vykonal přijímací zkoušku v oboru bez talentové zkoušky.
Proti nepřijetí je možné se k řediteli SŠ odvolat ve lhůtě do tří pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí.
K naplnění předpokládaného počtu žáků může ředitel SŠ vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři.

 

Užitečné adresy:

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 9
U Nové školy 871
Praha 9 – Vysočany
190 00
Telefon i fax: 266 312 530, 266 310 939
E-mail: poradna9@seznam.cz
Vedoucí pracoviště a zástupce ředitele: PhDr. Ivana Halíková
Psycholog pro naši školu: Mgr. Nikola Syrovátková,  syrovatkova.poradna9@seznam.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Počasí

Počasí dnes:

23. 10. 2020

oblacnosdestem

Bude polojasno až oblačno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti a místy přeháňky. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Mléko do škol

Školský projekt
Evropské Unie

Mléko do škol

Ovoce do škol

Ovoce a zelenina
do škol

Ovoce do škol

Obědy pro děti

Pomoc dětem, které
nemohou platit obědy

Obědy pro děti

Pro školy

pro školy

O naší škole

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Mauris ac congue lectus, id feugiat libero. Vestibulum interdum velit ut arcu consequat ullamcoper. Quisque non venenatis enim. Fusce pharetra non est in laoreet. Sed a elit non nunc imperdiet dapibus. Aenean in dolor lobortis, vulputate massa a, sollicitudin mi. Suspendisse tempus turpis enim, eget faucibus urna congue quis. Praesent condimentum id est ultrices hendrerit. Duis diam lerem, rhoncus non luctus sit amet, efficitur vel felis. Donec aliquam molestie ipsum, sit amet elementum quam rhoncus ac. Nam vel enim fermentum, scelerisque odio vel, feugiat urna.